ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 08:02
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ކޭން މޮޅު، ބަޔާން ދެކެ ބިރުން އާސެނަލް ނުތިބޭނެ: އޮޑެގާޑް
 
ކޭންގެ ތަޖުރިބާ އަކީ އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ މުހިންމު ހަތިޔާރު: ޓުޗެލް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ދެކެ އާސެނަލް ބިރު ނުގަންނާނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެ ން ބުނީ މި ދެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިންނެވެ.

އޮޑެގާޑް ބުނީ މި ސީޒުގައި 38 ގޯލު ޖަހާފައިވާ ބަޔާންގެ އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އަކީ ކިތަންމެހާ ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް - ރޮއިޓާސް
އޭނާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް. އޭނާގެ ފެންވަރާމެދު އަހަރުމެން ސުވާލެއް ނުއުފައްދަން. އަހަރުމެން އޭނާ އަށް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އޭނާ ދެކެ ބިރުން އަހަރުމެނެއް ނުތިބޭނެ. އަހަރުމެން ވިސްނާނީ އަހަރުމެންގެ ގޭމަށް
އޮޑެގާޑް

އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް ބުނީ ކޭން އަކީ ގޯލު ޖަހަން އެންމެ މޮޅު ފޯވަޑް ކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ މިދިޔަ އަހަރު ކޭންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އޭނާ ފަދަ އެހެން މީހަކު ނެތްހާ މޮޅު ކަމަށެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 12 ޕޮއިންޓު މަދުވެގެން ދެ ވަނާގައި ބަޔާން އޮތް ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ލީގުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އަކީ އެ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ އަހަރުމެންގެ ރަނގަޅު ކަންކަން. އަދި އެމީހުން ބަލިކޮށްލެވޭނެ ކަންކަން. ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ އަހަރުމެންގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް. އަހަރުމެންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ
ޓުޗެލް

އޭނާ އަދި ބުނީ ހެރީ ކޭންގެ ތަޖުރިބާ އަކީ އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނަށް ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު ހަތިޔާރު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް