ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 07:55
ޔުވެންޓަސް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އަލެގްރީ
ޔުވެންޓަސް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އަލެގްރީ
ރޮއިޓާސް
ޔުވެންޓަސް
ޔުވެންޓަސް އަށް މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް: އަލެގްރީ
 
އޭނާ ބުނީ ޔުވެންޓަސް އިން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރިއަށް ދާން ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެކަން ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު މާސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ފިއޮރެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، ފިއޮރެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނީ އުނދަގޫ، އެހެން ނަމަވެސް މުހިންމު މޮޅެއް ކަމަށެވެ.

އަލެގްރީ ބުނީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ކުރިއަށް ދާން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގިނަ ގޮތް ގޮތުން އުނދަގޫތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ވެސް އަލެގްރީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބައެއް މެޗުތަކުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންނުވާ ކަން ފާހަގަކޮށް އަލެގްރީ ބުނީ، އޭނާގެ ކުޅުންތެރިން އަދި ޔުވެންޓަސްް އަށް ވެސް މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުވެންޓަސް އިން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރިއަށް ދާން ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެކަން ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކެތްތެރިކަން މަތީ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް މޮޅެތި ބަޔަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިވަގުތު ޔުވެންޓަސް އޮތީ އިޓާލިއަން ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި ޔުވެންޓަސްގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަމާޒަކީ، ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮވެ، އަންނަ ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް