ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 14:25
ގިރާވަރު ފަޅު
ގިރާވަރު ފަޅު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސޯޝަލް ހައުސިންގ
ގިރާވަރު ފަޅުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އައު މަޝްރޫއެއްގެ ވާހަކަ ރައީސް ދެއްކެވި އިރު އެކަން އޮތީ ޕްލޭން ކޮށްފައި - އަކްރަމް
 
1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވޭ
 
ގިރާވަރުގައި ފުލެޓް އަޅާ ވާހަކަ ރައީސް ދެއްކެވި އިރު ބައެއް ގޯތިތައް ބަދަލުކުރަންވެސް ވަނީ ނިންމާފައި

ގިރާވަރު ފަޅުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އައު މަޝްރޫއެއްގެ ވާހަކަ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި އިރު އެކަން އޮތީ ޕްލޭން ކޮށްފައި ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރައީސްގެ ޖަވާބު" އެޕިސޯޑުގައި މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެެރިކަމުގައި އެއިރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ހެދި ފުލެޓް ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުުކާރުން އެއިރު ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެތައްހާސް ބަަޔަކަށް ފުލެޓް ނުލިބުނު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، އެ ވައުދު ފުއްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އަވަހަށް އެޅޭ ފްލެޓްތަކުން ފުލެޓް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މިއަހަރު ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އާ މަޝްރޫއުތައް ފަށާ ގޮތަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ އެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމާފައި ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުގައި ވެސް ފުލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ކުރީ ސަރުކާރުގައި ގޯއްޗާއި ފުލެޓް ކަންތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ ގިރާވަރު ފަޅުގައި އަދި ގުޅީ ފަޅުގައިވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ގޯތީގެ އިތުރުން ފުލެޓްވެސް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އެ ޕްލޭންގައި އޮތް އިރު، ރައީސް އެތަނުގައި މަޝްރޫއެއް ފައްޓަވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ގިރާވަރާއި ގުޅީފަޅު އަދި ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 އަދި 3 ގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ޕްރޮޖެޓްތައް ހިންގުމަށް ރާއްވަވާފައިވާއިރު، މި ތަންތަނުން މާލޭގެ ރައްޔޮތުންނަށް ވަނީ ބިންވެސް ދީފައެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދިން ގޯތިތައް ބަދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، 1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރައްވަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބުނު ގޯއްޗެއް އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައި އޮތް ވަޒީފާއެއް އެއީ ސިޔާސީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާހާ ހިނދަކު އަތުނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފެށިފައި ހުރި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ވެސް ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު އޭގެ 3 ދުވަސް ފަހުން ސަރުކާރުގެ ރާގު ވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭނެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބިފައި ހުރި ގޯތިތައް ބަދަލުވެދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ އެސަރަޙައްދަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބިން އެކަށައެޅެން ނެތްކަމަށްވާތީ މި ޚިދުމަތްތަކާއެކު ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނައުމުން، ގިރާވަރުފަޅުން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ގޯތި ނުނެގޭތީ ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތިތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުޅިފަޅަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް