ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 21:21
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ބާތިލުވާނެ 6 ހާލަތެއް
 
ޞައްހަ ވޯޓެއްކަމުގައި ބަލާނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި އާދައިގެ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލީގެ ގަލަމަކުން ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު

އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ބާތިލުވާ ހަ ޙާލަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ލާ ވޯޓަކީ ޞައްހަ ވޯޓެއްކަމުގައި ބަލާނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި އާދައިގެ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލީގެ ގަލަމަކުން ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓުކަމުގައެވެ.

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ޞައްހަ ވޯޓު) - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ބާލިތުވާނެ ހަ ހާލަތެއް އީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ :

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު ކަރުދާސް

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި އާދައިގެ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލީގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައ،ި އެހެން ކުލައެއްގެ ދެލީގެ ގަލަމަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެ މީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު އެއް ފާހަގައަށްވުރެ ގިނަ ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެ މީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުމުގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން ފާހަގައެއް ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަހާފައިވާ ވޯޓު

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ވޯޓުދޭ މީހާ ވޯޓުދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓު

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސާމްޕަލް (ބާތިލު ވޯޓު) - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އީސީން ބުނީ ބާޠިލު ވޯޓާއި ޞައްޙަ ވޯޓު ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާކަމުގައެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނަން ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ވޯޓެއް ނޫންކަންވެސް ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އިސްވެރިޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންވެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ބާތިލު ވޯޓު ލާފައިވާ އިންތިޚާބެކެވެ. އެގޮތުން އެއިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 7،728 ވޯޓަކީ ބާތިލު ވޯޓެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ލާފައިވަނީ 4،835 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރުގައި މިއަދަދު މިވަނީ 2،893 ވޯޓު އިތުރުވެފައެވެ.

ވޯޓު ބާތިލުވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ހަދާނެކަމަށް އީސީން ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ 284،663 މީހުންނަށެވެ. އެއީ 139،361 އަންހެނުންނާއި 145،302 ފިރިހެނުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 93 ދާއިރާއަކަށް 369 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް