ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 17:44
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް
ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި
 
ހިލާލީގެއަކީ ނައިބު ރައީސުން ދިރިއުޅެން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގެކޮޅު
 
ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނައިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

17 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި މަގާމާއި ހަވާލުވެޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ހިލާލީގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުނުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ހިލާލީގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީއެވެ.

ހިލާލީގެއަކީ ނައިބު ރައީސުން ދިރިއުޅެން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގެކޮޅެވެ. އެގޮތުން ކުރީ ސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ދިރިއުޅުއްވީ ހިލާލީގޭގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ރައީސުން ދިރިއުޅުއްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މުލިއާގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރެއްވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މުލިއާގެ ވެސް ވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މުއިއްޒު
އައިސީއާރުސީގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިޔާ ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ހިލާލީ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ނައިބު ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި
ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް
ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
ޔުގަންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވައި 3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަަދުކޮށްފި