ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 16:37
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމް
ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނެތިކޮށްލަނީ ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވެރިން: ޝާހިދު
 
ޑިމޮކްރަސީއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދޭ
 
ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހޯދި ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަނީ އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ގިރާކުރަން ޖެހިފައި
 
ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެތެމުން ދިޔުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް

ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނެތިކޮށްލަނީ ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވެރިން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ވެލިންޓަންގައި ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރަސީ ޔޫނިއަން ފޯރަމްގައި ވީޑިއޯ މެސެޖް މެދުވެރިކުރައްވައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެތެމުން ދިޔުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި، އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކަން ހިނގަނީ އެކި ގޮތަށްކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަސީއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނެތިކޮށްލަނީ ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވެރިންކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމާމެދު މީހުންގެ އިތުބާރު ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައި ލިޔެފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމަލީ ގޮތުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، މިނިޒާމަކީ ހަމައެކަނި މަތީފަންތީގެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ މި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަށަވަރުކުރި ޑިމޮކްރެޓިކް ކުރިއެރުންތައް އެގޮތުގައި އޮވޭތޯ ޕާޓީއިން ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ހޯދި ހައްގުތައް އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ގިރާކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެދަތިތަކުން ކޮންމެ ފަހަރުކުވެސް އެމްޑީޕީ އަރައިގަންނަކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޑިމޮކްރަސީއަށް މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވާރާކޮށް، އެކަންކަމަށް ގެނެވޭނެ ހައްލުތައް ހޯދުމަށް އައި.ޑީ.ޔޫ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް ޝާހިދު ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތަކަށާއި މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރަހައްދީ އިންތައް ހުރަސްކޮށް ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އައި.ޑީ.ޔޫ ފޯރަމްގައި ޝާހިދު ތަޤްރީރުކުރެއްވީ އައި.ޑީ.ޔޫގެ ޗެއަރ އަދި ކެނެޑާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްޓީވަން ހާރޕަރގެ ދައުވަތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު މިމަހު 28ގައި ބާއްވަނީ
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މިސަރުކާރުގައި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ޝަރީފް