ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 13:25
ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން
ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުކުރު ހުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ހެޔޮކަންތައް ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލާފަވޭ
މުޅި ހަޔާތުގަވެސް އަޅުކަން ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވޭ
ދާއިމީ މަންޒިލަކީ ސުވަރުގެ ކަމަށް ހެދުމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައި

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭށެވެ" މި މައުޟޫޢު އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހުތުބާގައި ވަނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ހެޔޮކަންތައް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އަދި މަރު ބައްދަލުކޮށްފައިމަށް ދާން ދެން އަޅުކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ހަލްގުކުރެއްވި މަޤްސަދުކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މުއުމިނުންނަކީ ވަކި މަހެއްގައި، ވަކި މޫސުމެއްގައި އެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަން ހުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުޅި ހަޔާތުގަވެސް އަޅުކަން ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މޫސުންތަކުގައި އަޅުކަން ކުރުން އިތުރުވާ ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަހަކީ އެފަދަ މަހެއް ކަމަށް ވެސް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ މުސްލިމަކު ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރުމަށް ފަހު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެ އަމަލު ޤަބޫލުކުރައްވާތޯ ދެންނެވުމާއި، އެ އަމަލުކުރުން މަތީ ދެމި ހުރުމުގެ ތައުފީގަށް އެދި ދުއާކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާ އެވަހަށް އަވަސްވެގަންނަން ޖެހޭ ކަަމަށް ހުތުބާގައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރަހްމަތުގެ ދޮރުކޮޅު ވަނީ އެ ދޮރުކޮޅުން ވަންނަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް ހުޅުވިފައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދަ މަހަށް ފަހުވެސް ގަވާއިދުން ނަމާދުކުރުމަށް ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

ހުތުުބާގައި ވަނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ސުންނަތް އަޅުކަމެއް ދޫވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ފިލާ ދިއުމުން އެ އަޅުކަން ކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނަން ގޮވާލާފައެވެ. އުޒުރަކާއި ހުރެ ދޫވި އަޅުކަމުގެ ސަވާބު ﷲ ފުރިހަމައަށް ދެއްވާނެކަން ހުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހުކުރު ހުތުބާގައި ވަނީ އަހަރެމެންގެ ފަހުގެ މަންޒިލަކީ ކޮބާކަން ހަނދާނަށް ގެނައުމަށާއި، ސުވަރުގޭގެ ހަޔާތަކީ އަބަދީ ހަޔާތްކަން ހަނދުމަކޮށްދީފައެވެ.

އެއީ އެތަކުގެ މޭވާތަކާއި ގަސްތަކުގެ ހިޔާ އަބަދަށް ދެމިހުންނަ ސުވަރުގެއެވެ. އެ ގަސްތަކުގެ މޭވާ ބިނުމަށް ފަސޭހަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެ ތާނގައި ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނުވާ ސާފު ފެނުގެ ކޯރުތަކާއި އޭގެ ރަހަ ތަފާތު ނުވާ ކިރުގެ އާރުތަކާއި މީހުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ރާގެ އާރުތަކާއި މީރު ބުއިންތަކާއި ސާފު މާމުއިގެ އާރުތައް ވެއެވެ.
ހުތުބާ

އެހެންކަމުން ދާއިމީ މަންޒިލަކީ ސުވަރުގެ ކަމަށް ހެދުމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމީހެއްގެ ހަވާނަފުސުގެ އެދުންތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ، ނަފުސު މައިތިރިކޮށްފި މީހަކަށް އޮތީ އުފާވެރިކަން - ހުތުބާ
އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކުރުން ދޫކޮށްލާން ޖެހޭ: ޚުތުބާ
އަރަފާތު ބިމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށް ރޯދަ ހިފުމާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުމާއި ތަކުބީރު ކިޔުން ފަދަ ހެޔޮ އަމަލު ކުރެވިދާނެ - ހުތުބާ
ފަލަސްތީން ވަނީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ކަރާމާތައި ގުޅިފައި، ފަލަސްތީނަށްޓަކާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަހުލާގީ ވާޖިބުތަކެއް އެބަހުރި - ޚުތުބާ
ސިހުރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ވަނީ އާއްމުވެފައި، ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރޭ: ޚުތުބާ
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ