ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 11:25
ރައީސް
ރައީސް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް
ވިދާޅުވަނީ ދޮގެއް ހަދާ އޮޅުވާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް، އަމަލުފުޅު ހުރީ އެހެންބާ؟
ވެވަޑއިގެންނެވި ވައުދުތަކާއި ޚިލާފުވުމުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ރައީސް އަށް އަމާޒުވޭ

ދޮގު ދޮލަނގުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭލެއް ގިނައީއެވެ. ފިތުނައިގެ ވާހަކަ އާއި ދޮގު ހެދުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭ ގޮތް ވެސް ގިނައީއެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަ ވާން ފެށީމަ އެންމެ ފަހުން ރައީސް މަނިކުފާނަށް އެކަމަށް ޖަވާބުދެއްވަން މަޖުބޫރުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދޮގުހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި ދެރައެއް ނުދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ "ރައީސްގެ ޖަވާބު" ޕްރޮގްރާމަށް އާންމު ރައްޔިތަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބަހާއި އަމަލާއި ދިމާނުވެ އެ ވާހަކަ އާއްމުން ދައްކަން ފެށުމުން ރައީސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންކަމަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތުމުން އެބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ވާހަކަތައް އުފައްދައިގެން އިތުރުފުޅުހައްދަވަނީ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވަޢުދުތައް ފޮތެއްގައި ލިޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީސްމީޑިއާ އާއި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ލިޔުމުން ފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވާހަކަ އަށް އެކަނި ބަލާލަމާތޯއެވެ. ވީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އިރު ހަމަ އެންމެ ދެ ވައުދު މަތިން ހަނދާންކޮށްލާނަމެވެ. އެއް ވައުދަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ގޯއްޗެއް އަތުލާނެ ހާލަތެއް ނާންނާނެ ކަަމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެވެ. އެ ވައުދުގެ ހާލަތު އެއޮތީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ. އޭރުވެސް އޭސީސީން މައްސަލަ ބަލާ ނިމޭ ގޮތަކުން ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އަތުން ފްލެޓް އަތުލާފާނެކަން އެ މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވެރިކަން ބޭނުންފުޅުވެފައި ހުރުމުން އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅު ނުވީއެވެ. ދެން އޮތީ އާއްމު އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާއިން ނުކަނޑާނެ ކަމަށް ވީ ވައުދެވެ. އެންމެ ރަށަކުން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަނޑާ އެއްލާލައިފިއެވެ. އާއްމު އެތައްބަޔަކަށް ގޭގައި މަޑުކޮށްލަން މި ރޯދަ މަހުވެސް އަންގައިފިއެވެ. އެހެންވީމަ އެ ވައުދު ފުދުނީ ކޮން ގޮތަކުން ކަމެއް ނުވިސްނުނެވެ.

ދެން ވީ ވައުދުތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ އިރު އެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައި ހުރި ކަންކަން އާ ނަންނަމުގައި ހިމެނުއްވުން އެއީ އޮޅުވާލުމަކަށް ނުވޭބާއެވެ؟ ކުރީ ސަރުކާރަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ އެއީ ތިމަންނާމެން ކުރި ކަމެއް ގޮތުގައި ދެއްކުން އޮޅުވާލުމަށް ނުވޭބާއެވެ؟ ހާހުން ހާހުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ވާހަކަ އާއި ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސިޓީފުޅަކުން ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވި ވާހަކަ އެއީ އިތުރުފުޅަކަށް ނުވޭބާއެވެ. މިކަހަލަ މިކަހަލަ ކިތަންމެވާހަކައެވެ. އެހެންވީމަ ދޮގާއި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު ހެދިކަމަށް ބުނަނީ މަނިކުފާނަށް ވެސް ކަންކަން ކުރެއްވޭ ގޮތުންނެވެ.

އަދި އެއްވާހަކައެވެ. އާއްމުންގެ ސުވާލުގެ ނަމުގައި އާއި ފޯރަމް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި ތިޔަ ބާއްވަވާ ހަރަކާތްތަކަކީ އެއީ އަސްލު ނޫސްވެރިންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިނުގަންނަވަން ދައްކަވާ އުޒުރުތަކެވެ. ހާމަކަން ބޮޑު ސަރުކާރެއްގެ ތާޖު އަޅުއްވައިގެން ވަޑައިގެން އެކަން ވެސް ތިޔަ ކުރައްވަނީ އޮޅުވާލާ ބިދައިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ނޮވެމްބަރު 2023 ނިމުނުއިރު ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ގައި 141.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ: ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަމީރު
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި