ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 21:40
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމައިފި
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަތަރު ހަފްތާއަށް ވާވަރަށް ވެލި ހޯދައިގެން

ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ 2 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބައިގޮތުގައި ހިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަ ސަރަހައްދުގެ 10 ހެކްޓަރ ބިން މިހާރު ވަނީ ހިއްކާ ނިމި، ދެވަނަ ބައިގެ ވެސް 5 ހެކްޓަރ ހިއްކާފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ދެވަނަ ބައިގެ ނުނިމި އޮތްބައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމަލޭގެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި މުޅި ޖުމްލަކޮށް ހިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 63 ހެކްޓަރއެވެ.

ހުޅުމާލެ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު އެޗްޑީސީން ވަނީ މިސަރަހައްދު ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލާފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް މަޑު ޖެހުމެއް އައީ އެތަނަށް އަޅަންޖެހޭ ވެލި ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ހިއްކަން މިފެށީ ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ހަތަރު ހަފްތާއަށް ވާވަރަށް ވެލި ހޯދައިގެންކަމަށް ފަޒުލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލި ހޯދުން އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އަދި ދައްކަން ހުރި ފައިސާ ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން އެއީ. މަސައްކަތް ފަށައިގެންފައިވާއިރު ފޭސް 3ށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް ނޯންނާނެ މިހާރު. އެހެންވީމަ ދެން އިތުރަށް މިމަސައްކަތް ހުއްޓިގެންވާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު

މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ފުށިދިއްގަރުފަޅު ނުވަތަ ރަސްމާލެ ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ހިންގާ ލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެމްސީސީ) އެވެ.

އެޗްޑީސީން އެ ކުންފުންޏަށް މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 259.2 މިިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދާކުރަނީ ހުޅުމާލޭގެ 10 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއި ތިލަފުށިން ހިއްކާ 9.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި ހުޅުމާލެ ތިނެއްގެ މަގުތަށް ހެދުމާއި ފާލަން ހެދުމާއި ޖެޓީ ހެދުން ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް