ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:09
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ޢަލީ ޢިޙްސާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ޢަލީ ޢިޙްސާން
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމީ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
 
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
 
ކޯޓުން އެމައްސަލައެއް ނިންމާ ގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުން ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ކުރަނީ ފުލުހުންނަށް
 
ފުލުހުން ތަހުގީގެއް ނިންމަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން

ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންވެސް އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރަން ނިންމީ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ތަހުގީގެއް ނިންމަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން އެމައްސަލައެއް ނިންމާ ގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުން ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ކުރަނީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއް ކަމަށާއި، ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކޭސްއަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އިސްތިއުނާފުގައި އައު ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮލިސީއެއް ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ ފުލުހުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ތަހުގީގެއް މި ނިންމަނީ. އެ ތަހުގީގެއް ނިންމާފައި އެތަހުގީގެއް ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރެވި ކޯޓަކާ ހިސާބަށް މިދަނީ. ކޯޓުން ކޯޓުގެ ނިންމުން މިނިންމަނީ. ނިންމީމަ އާއްމުކޮށް ރައްޔިތުން އިނގިލި ދިއްކުރަނީ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް. އެހެންވީމަ ރާއްޖެ މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއް ވީމަ ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ފުލުހުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ. ކޯޓުގައި އެކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ފުލުހުންނަށް ހެދުނިއްޔާ ހެދުނު މިސްޓޭކް އޯން ކޮށްފައި އެކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެކަން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކުރަން. އެއީ ކޭސް ރެވިއުކުރަން މިކުރާ ކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެހްގެ ތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލައަކުންތޯ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދުނު ގޯހަކުންތޯ މިމައްސަލަ ސާބިތުނުވެ މިދަނީ. ޕަބްލިކަށް މިހުށަހަޅަނީ ކޭސްގެ އަސްލު ފެކްޓާއެކު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޯޓަށް ގޮންޖެހުމެއް ނޫން
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން

މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުލުހުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް