ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 15:34
ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް
ކުށުގެ ވެށި
ވައްކަން، ފޭރުން، ރަހީނުކުރުން އިންތިހާ، މަގުތައް ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެންޖެހޭ
 
ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތާއެކު ފުލުހުންވެސް އިތުރު އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ
 
ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކުގެ ބިރު ވަނީ މުޖުތަމައަށް ކުރިމަތިވެފައި
 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓޭތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން

ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު، ކުށުގެ ވެށިން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުން އިތުރުވަމުންނެވެ.

ފޭރުމާއި، ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި، ރަހީނުކުރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކުގެ ބިރު މުޖުތަމައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ގިނަ ކަންކަން ހިނގާފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި މީހަކު ކިޑްނެޕް ކޮށްގެން ގޮސް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި ވާހަކައާއި، މިސްކިތްތަކުން ފަންކާތަކާއި މޯޓަރުތައް ވަގަށް ނަގާ ވާހަކައާއި، ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގަންފެށި ވާހަކައާއި، މިސްކިތުގައި ދަމުނަމާދަށް ހުއްޓައި ފޯނާއި ވޮލެޓު ވަގަށްނެގި ވާހަކައާއި، ގޭގެއަށް ވަދެ މީހުންގެ އަގުބޮޑެތި މުދާ ފޭރޭ ވާހަކައާއި، މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ އިވި ބާވެފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ.

ނުވިތާކަށް މީހުން ރަހީނުކޮށްގެން ފޭރުން އިތުރުވެފައިވާއިރު، ސްނެޕްޗެޓް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޮޅުވާލައިގެން ވިލިމާލެއާއި، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތަަކަށް ގެންގޮސްގެން، އަނިޔާކޮށް، ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ނަގައި އޭގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލްކުރާ ނެޓްވޯކްތަކެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާކަން މިއީ ފުލުހުންވެސް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ފުލުހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓޭތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ނުވަތަ ބަލަހައްޓާނަމަ، ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތާއެކު ފުލުހުންވެސް އިތުރު އުކުޅުތަކެއް އެބަ ބޭނުންކުރަންޖެހެއޭ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކުށުގެ ވެށި މިހާ ފުޅާވެ، މަގުތައް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރި ތަނަކަށް ވެގެންދާއިރު، މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވާން ޖެހެއެވެ.

ގިނަ ފަހަރު މިފަދަ ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަކީ އެ ބާވަތްތަކުގެ ކުށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެކޯޑުވެސް އޮންނަ މީހުންނެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު، މުއްދަތު ޖަހައި، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށް ދޫވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އެފަދަ މީހުން ތަކުރާރުކޮށް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަމުން ދާއިރުވެސް، އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅަމުންދޭތޯ މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.

މިއަދު މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހާއަށް މަގަކީ އަމާންތަނެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. މިއީ އިއްޔެ ނުވަތަ މިއަދުގެ ހާލަތެއް ނޫނެވެ. ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މަގުމަތިން މީހުންނަށް އެފަދަ އެކިކަހަލަ ނުރައްކާތައް ކުރިމަތިވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން އެބަ ނެރެން ޖެހެއެވެ. ޓްރެފިކް ފުލުހުން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ޗެކްޕޮއިންޓް ހަދައިގެން ތިބޭ ބީދައިން، ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބީދައިން، ކުށުގެ ވެށި ބެލެހެއްޓުމުގައި މަގުމަތީގައިވެސް ފުލުހުންގެ އާންމު ހަރަކާތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރަންޖެހެއެވެ. ފުލުހުން ފެންނަންޖެހެއެވެ.

ކުށުގެ ވެށި އިތުރަށް ނުރައްކާވެ، މަގުތަކުގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާއިރު، މިކަމަށް ހައްލު ގެެެނެވޭނެ އެއް ގޮތަކީ މަގުތައް ބަލަހައްޓަން މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ނެރެ، އެކަމުގައި ހަރުދަނާ، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި