ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 21:56
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީ
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
ޑޮލަރުގެ އަގު ހެޔޮވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ހުއްޓި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވެގެން ދާތީ - ފައްޔާޒް
 
ޑޮލަރުގެ އަގުދަށްވާއިރުގައި ފިހާރަތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ ހުސްވާނެ
 
ޑޮލަރު ގަންނާނެ މީހުން ނެތުމުން ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށްވާނެ
 
2021، 2022 ގައި ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރިވަރަށްވުރެ މިއަދު ބޮޑު

ޑޮލަރުގެ އަގުހެޔޮވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ހުއްޓި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވެގެން ދާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުން ޑޮލަރުގެ އަގުހެޔޮވެއްޖެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ފައްޔަޒް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ހެޔޮވި ވާހަކަ ވަރަށް ފޮނިވެފައި ދައްކާ ކަމަށެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ 2021 އަދި 2022 ގެ އެދުވަހުގެ އެޕްރީލް 1 ގައި ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރީ 16 ރުފިޔާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހުރީ 17 ރުފިޔާ 60 ލާރިއަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަވެގެން އުޅެނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު ގަންނާނެ މީހުން ނެތުމުން ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށްވާނެ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަކީ އިގްތިސާދުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕޯނަންޓެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރު އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތީމަ އެތައް ބައިވަރު ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެންވީ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ. ލިބެންވާ މަސައްކަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނާނެ ރުފިޔާ ނުލިބޭކަމުގައިވާނަމަ އެމީހުން އެއްޗެއްހި އެތެރެކުރަން ޑޮލަރު ގަންނާކަށް ނުދާނެ. އެކަމަކު އޭގެ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޑޮލަރުގެ އަގުދަށްވާއިރުގައި ފިހާރަތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ ހުސްވުން. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަވާލުވެގެން ދިއުން. އެހެންވީމާ މިއީކީ މާމޮޅު އިގްތިސާދީ ކަމަކުން ވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑޮލަރުގެ އަގުހެޔޮވެގެން އުޅެނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އެމްއެމްއޭ އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހަދާފައި ހުންނާނީ ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ހުރިހާ ޑޮލަރެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކަށް މާރުކުރަން މަޖުބޫރު ކުރަން އެގްރީމެންޓްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ތަންފީޒުކުރުމާއެކު ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު