ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 13:46
ޖަލާލް ޤަރާން؛ ޣައްޒާގެ މަސްވެރިއެއް
ޣައްޒާގެ މަސްވެރިން
ޖަލާލް: ޔަހޫދީންނަށް ނުސިހުނު ޣައްޒާގެ މަސްވެރިޔާ!
 
މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަހެއް ނުބޭނޭ
 
ޣައްޒާގެ މަސްކަނޑަށްވެސް އިޒްރޭލުން އަތްގަދަ ކޮށްފައި ވާ އިރު، އެ ކަމުގެ އަސަރުތައްވެސް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ދަނީ ކުރަމުން

ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ގަތުލުއާންމު ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ޖަލާލް ޤަރާންއަކީ އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ މަސްދޯނީގައި ދުރު ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ފުދޭ ވަރަކަށް މަސްބާނާ އުޅުނު، ހީވާގި މަސްވެރިއެކެވެ. މިއަދުވެސް އެއީ ހަމަ އެހާމެ ހީވަގި، އަދި އިހުނަށްވުރެވެސް ސާބިތު މަސްވެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާއަށް ކިރިޔާ ދާ އަޅާލެވޭ ކަމެވެ.

ބުޅާ މަސްގަނޑަށް ބަލައޭ ބުނާ އުސޫލުން ފަލަސްޠީނަށް ބަލަން ތިބޭ އިޒްރޭލުގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަތް ދަށުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ކުރީގައި ކޮށް އުޅުނު ވަރާ ގާތަށްވެސް މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މަސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ، ގަތުލުއާންމުގެ ކުރިން ފުދޭ ވަރަކަށް ދުރަށް ދުއްވަން މަސްބާނަން. އޭރުގެ މަސްވެރިކަން، މި ބުނީ... އެންމެއެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫން. އެކަމަކު މިހާރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅިފަ މި އޮންނަނީ. ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހޯދަން، މާ ދުރަށް ދުއްވޭކަށް ނެތް. ދުރަށް ދުއްވަން އުޅޭ އިރަށް، އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދޭން ފަށާ. ބަޑިއާއި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭ. އަބަދުވެސް ނުރައްކާ އޮވޭ. ކަނޑަށް ނުކުންނަ އިރުވެސް ނުރައްކާ. އަހަރެމެންނާ ދިމާނުކުރާ ހަމަ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދާނެ. އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމެއްގަ ތިބެނީ. އެވަރުންވެސް އަހަރެން އެބަ ދަން މަހަށް. އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހޯދައިދެވޭތޯ.
ޖަލާލް ޤަރާން؛ ޣައްޒާގެ މަސްވެރިއެއް

6 މަހާ ގާތްވަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި މުޅި ޣައްޒާ އެކީއެކައްޗަކަށްހެން ހަފުސްކޮށް ނިންމައިފިއެވެ. 32000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިކޮށް، އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާ މަރައިފިއެވެ. އާބާދީއެއްގެ އެންމެން ރެފިއުޖީންނަށް ހަދައިފިއެވެ. ކުޑައެއް ބޮޑެއް، އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް، ކުޅެދޭއެއް ނުކުޅެދޭއެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.

މިއަދު މަހަށް ނުކުތީ ކުދިވެރިން... އެކަމަކު ހަތަރު ފަރާތުން އިޒްރޭލުގެ މަނަވަރުތައް އެމީހުން ވަށާލި. އެ ކުދިންކޮޅު ތިބީ މެދުގަ. ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދިން. މަސްދޯންޏާ ވަރަށް ކައިރިއަށް ހަމަލާ އެރީ، ކިރިޔާ މަރުން ސަލާމަތްވީ. ވަޒަން ޖަހާ ބަޑިއާއި، ފިސާރި ގަދަ އަޑެއް ގޮވާ ބޮންވެސް އުކި. އެ ކުދިންކޮޅު ކުޑަކޮށް ފަހަތަށް ޖެހިލާފަ، ދާ އަޅަން މަސައްކަތް ފެށިތަނާ އެ މީހުންނަށްވެސް ހަމަލާ ދިނީ. ކަނޑަށް ނުކުންނަ ހިސާބުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުރާނަވެސް އެ އޮންނަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފަ.
ޖަލާލް ޤަރާން؛ ޣައްޒާގެ މަސްވެރިއެއް

މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަމުން އައި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެމުން ދާ ޣައްޒާގެ މަސްވެރިންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އޮތް ނުރައްކާ ވަކިން ބޮޑެވެ. ޤަރާން ފަދަ މަސްވެރިންނަށް، ޣައްޒާގެ ކަނޑަކީވެސް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ ހާލުގައިވެސް އޭނާ މަހަށް ދެއެވެ. ޤަރާންގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި ޢާއިލާއެއް އޮތަތީއެވެ.

މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަހެއް ނުބޭނެއޭ ބުނަންޖެހޭނީ. މީ ރަމަޟާން ރޯދަމަސް. އަހަރެން މި ހުރީ ރޯދައަށް. އެންމެ ދެތިން ކިލޯގެ މަސް ބާނަން، ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް މި ވައްޓާލަނީ. އެ ލިބޭ މަސްކޮޅު ވިއްކާލަނީ، ގެއަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ހޯދަން.
ޖަލާލް ޤަރާން؛ ޣައްޒާގެ މަސްވެރިއެއް

ގުނަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހަކީ ވީވަރަކުން ޢާއިލާތައް އެއްތަންވެ ވީ ވަރަކުން ކާ އެއްޗެއް ހަދާ އެއަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް ހޭދަކޮށްލާ ދުވަސްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ރަމަޟަން މަހު އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޣައްޒާގައި ނެތެވެ. ބަނޑުހައިހޫނުކަން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިރު، އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި "ދިރިއުޅެމުންދާ" މީހުން ބަނޑަށް ނުޖެހިނުދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން މިހާރުވެސް ދަނީ ދެމުންނެވެ.

ޣައްޒާގެ މަސްކަނޑަށްވެސް އިޒްރޭލުން އަތްގަދަ ކޮށްފައި ވާ އިރު، އެ ކަމުގެ އަސަރުތައްވެސް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރިއަސް އޭގެ ޒާތުގައި އަމިއްލައަށް ހެދޭ ފަތްކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ލުނބޯކޮޅެއް ފިޔަވާ އިތުރު އެއްޗެއް ލިބެން ނެތް ޣައްޒާގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ހިފަނީ ބަނޑަށް ތިބެއެވެ.

މިއަދު މި އުޅެނީ ރޯދަ ވީއްލަން އެއްޗެއް ހަދަން. ދަރިން އުޅެނީ މިއަދު މަސް ކާން ބޭނުންވެގެން. ފަލަސްޠީނަކީ މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ތަނެއް. ފަލަސްޠީނުގެ މަހުގެ ކޮލިޓީވެސް ހުންނާނެ. ސީފުޑްވެސް. އެކަމަކު މި ގަތުލުއާންމަކާ ހެދި މަހެއް ނުލިބޭ. ކަންދިމާވެފަ އޮތް ގޮތުން، އޮކްޓޯބަރ 7 އިން ފަށައިގެން އަހަރެމެން މަސްކޮޅެއް ނުކަން. ރޯމަސް އަޅައިގެން އެއްޗެއް ހަދަން ވެގެން، ރޯމަހުގެ ބަދަލުގަ މިއަދު މި އެޅި މަސްދަޅުކޮޅެއް. މިހާރު ލިބެނީ މިކަހަލަ އެއްޗެއް. ކުޑައެއް ބޮޑެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް، އަހަރެމެންނަކީ ކަނޑުން ލިބޭ ކޭންތަކަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް.
އުއްމު އަލް-ޒެއިން؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޣައްޒާ އަންހެނެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ)އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ، ޣައްޒާގައި ތިބި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޛަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ ސަޕްލައި ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، މިހާރުން މިހާރަށް އެޅުމަށް އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމަށް، އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައެވެ. ޣައްޒާގެ ވަޒަންވެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސް، ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި، ބަނޑަށްޖެހުމުގެ ވޭން ފެތުރެމުން ދާ ކަންވެސް އައިސީޖޭއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް