ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 15:05
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ޢަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު
ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް
އެނގިފައިވާގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެން: ޔާމީން
 
އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، މުއިއްޒު އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ވާހަކަ މިއަދު ރައްޔިތުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށް

އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެންކަން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ވާހަކަ މިއަދު ރައްޔިތުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޔާމީނު މިނިވަން ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މިއަދު ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރަމުންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށްޓަކައި މުއިއްޒު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ލަސް ކުރެއްވުންކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ލަސްވަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެންކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މުއިއްޒު ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑު މިނިވަން ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަ އޮތް ގޮތުގަ ވެއްޖިއްޔާ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީއަތް މިހާތަނަށް ވެސް ލަސްކުރީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު

އާރަށުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލާފައިވަނީ 21 ނޮވެމްބަރު 2023ގައެވެ. އެ ދުވަހު ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރައްވަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.  

ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ވ. ފެލިދޫ ހަނދުވަރީގޭ ޔޫސުފް ނައީމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނަންގަވައި، ލޯންޑަރ ކުރައްވާފައިވާކަން ދަށު ކޯޓުގައި ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

އާރަށުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާ ނިމިފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަގުތީ ލުއިތަކަކާއެކު ގޭ ބަންދުގައެވެ.

ރިޝްވަތު ނެންގެވުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ އެހެން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދެއެވެ. އެއީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކުރައްވައި، ރ. ފުއްގިރި ވިއްކަވައިގެން ލިބުނު 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޖޫން 2020ގައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްވެސް އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތާ 6 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ