ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 17:09
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް / ޓްވިޓަރ
ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ދެއްކުން
ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
 
ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާދައިގެ ހަނޑޫ، ތައިލެންޑް ހަނޑޫ، ބާސްމަތީ ހަނޑޫ، ރަތް ހަނޑޫ، ގޮދަން ފުށް އަދި އާޓާ ފުށް
 
އެބަޔަކު އާއްމު ގޮތެއްގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮވާމުގެ ބާވަތަކުން ބޮލަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރު

ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރުޒަކާތް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު 21 ރަމަޟާން 1445 ( 31 މާރިޗް 2024) ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ރަމަޟާން 1445 (9 އޭޕްރިލް 2024) ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފިތުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ އެބަޔަކު އާއްމު ގޮތެއްގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮވާމުގެ ބާވަތަކުން ބޮލަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 މާރިޗް 2024 އިން 8 އޭޕްރީލް 2024 އަށް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރުފަހު 1:00ން ހަވީރު 4:00ށެވެ. އަދި 9 އޭޕްރީލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00ން އިރުއޮއްސި 6:00ށެވެ.

މާލެސިޓީގައި ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައެވެ. ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ދެއްކުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރާނެ ގޭޓަކީ ލިލީ މަގު ގޭޓެވެ.

ގޮވާމުން ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާދައިގެ ހަނޑޫ، ތައިލެންޑް ހަނޑޫ، ބާސްމަތީ ހަނޑޫ، ރަތް ހަނޑޫ، ގޮދަން ފުށް އަދި އާޓާ ފުށެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް