ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 13:15
މަސްވެރި އަލިބެ (އަލީ ރަޝީދު) 
މަސްވެރި އަލިބެ (އަލީ ރަޝީދު) 
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްވެރި އަލިބެ
މި ސަރުކާރުން ދިން ވަޒީފާއެއް ނޯންނާނެ، އާއިލާވެސް ސަރުކާރު ވަޒީފާއަކަށް ދާން އެއްބަހެއް ނޫން: އަލިބެ
 
ފަހުން އަލިބެ ބުނީ، އެއީ އޭނާ ހަދާލި ދޮގެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ދިން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް
 
އަލިބެ ފުރަތަމަ ބުނީ، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް

މި ސަރުކާރުން ވަޒީފާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މަސްވެރި އަލިބެ (އަލީ ރަޝީދު) ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އަލިބެއަށް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) ގެ އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެ ޕޯސްޓުގައިވާގޮތުން އަލިބެ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހެނީ ގއ ވިލިނގިލީ ސައިޓްގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ގުޅާލުމުން އަލިބެ ފުރަތަމަ ބުނީ، އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އަލިބެ ބުނީ، އެއީ އޭނާ ހަދާލި ދޮގެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ދިން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ދިއުމަށް އާއިލާވެސް ޤަބޫލެއް ނޫންކަމަށް އަލިބެ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުންޏެވެ. މިހާރުވެސް އުޅެނީ މަސްވެރިކަމުގައިކަމަށް އަލިބެ ރާއްޖެއެމްވީއަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަލިބެ އަދަދު ނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ  މައިބަދައިގަވެސް މައްސަލަ އުޅޭތީ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ހިތްވަރެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާރްޑީސީން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އަދަދު ނޫހަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އަލިބެ ކިޔާދީފައިވެއެވެ.

ގދ. ވިލިނގިލީ އުޖާލާ ދޯނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަސްވެރި އަލިބެ މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ގޯހަކުން ކަމަށެވެ.

މަސްވެރި އަލިބެ ބުނީ މި ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި އެ ބޭނުން ފުދުމުން ރައްޔިތުން ނަގާ އެއްލާލަނީ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ދެރަ ހާލަތެއް މިއަދުގެ މަސްވެރިންނަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރި އަލިބެ ބުނީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އައުމަށް މަސްވެރިން ލައްވާ ކުރީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވައި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރިވި ކަމަށެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ އަރިހުން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް ކަމަށް އޭރު އަލިބެ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
67%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި