ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 17:47
ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
ފ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް)
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅަނީ
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓަކީ 70% ނިމިފައި އޮތް އެއާޕޯޓެއް ކަަމަށާއި އެއީ ބޭރު ފަރާތެއްގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ވެސް ލިބިފައި އޮތް މަޝްރޫޢުއެއް ކަމަށް
 
އެއާޕޯޓް އަޅުއްވާނެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހާމަކުރުމަށް ރައީސް ދަންވަރު ގަރާރެއް ނެރުނު އިރު މަގޫދޫގެ ނަން ވެސް އެ ލިސްޓުގައި ނެތުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މަގޫދޫ އެއާޕޯޓަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި އެއާޕޯޓެއް ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ނިމިފައިވަނިކޮށް އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އެމްޓީސީސީ އަށް އެންގި ސަަބަބު ވެސް ސާފު ނުވާ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލާއި އެއްވެސް މަޝްވަރާ އެއް ވެސް ކޮށްފަ ނުވާ ކަމަށާއި މިއީ މަގޫދޫގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް މެމްބަރު ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމާއި ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ޑްރާފްޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ހޯމަ ދުވަހު އެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓަކީ 70% ނިމިފައި އޮތް އެއާޕޯޓެއް ކަަމަށާއި އެއީ ބޭރު ފަރާތެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވެސް ލިބިފައި އޮތް މަޝްރޫޢުއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނެކަމެއް ކަަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކީ ކުއްލިއަކަށް ވަކި ބޭނުމެއްގައި ވަކި ސިޔާސީ މީހަކު ހޮވުމަށްކުރި ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ރައީސްގެ ކޮއްކޮ ސައުދާ ހޮވުމަށް ކުރި ކަމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އެއީ ދައުލަތެއްގެ ސިފައެއް ނޫންކަމަށާއި މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މެމްބަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް އައުމަށް ފަހު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިދާނެ ކަަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަގޫދޫގައި އަޅަމުން ދިޔަ އެއާޕޯޓް ހުއްޓާލެއްވުމަށް ފަހު 10 މިނިޓުން ދެވޭ އަނެއް ރަށުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެއާޕޯޓް އަޅުއްވާނެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހާމަކުރުމަށް ރައީސް ދަންވަރު ގަރާރެއް ނެރުނު އިރު މަގޫދޫގެ ނަން ވެސް އެ ލިސްޓުގައި ނެތުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް