ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:39
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުން
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ކުރީ ސަރުކާރުހެން ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގައި ނިންމަންވެސް ވާނެ: އާޒިމް
 
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާވެސް މަޤްސަދަކީ ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީ ހުއްޓުވައި، މާލެއަށް ތޮއްޖެއްސުންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
ރުކާރުން މިވީ ދުވަސްތަކުގައި ފައިސާ އިސްރާފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ މި ސަރުކާރުން ދައްކާނަމަ، ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ގޮތަށް ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގައި ނިންމަންވެސް ވާނެކަމަށް މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ 11 ދުވަހުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމުމަކީ ކޮންމެ ވެރިއަކަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން ވާނީ ހިކުމަތްތެރި ވެރިއެއް ޤައުމުގައި ހުރެގެންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ ކަންކަން ކުރަން ނޭނގުމުން ކުރީ ސަރުކާރާ ގުޅުވައި ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރުކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު މި ފެންނަމުންދަނީ ކަން ކުރާނެ ގޮތް ނޭނގިގެން އަބަދުވެސް އަނެއް ސަރުކާރު، އަނެއް ސަރުކާރު ކިޔަމުންދާ މަންޒަރު، އަނެއް ސަރުކާރޭ ކިޔާނަމަ، ކުރަންވީ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ގޮތަށް ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމަމުންދާންވީ
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލީ ފައިސާ ނެތިގެންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފައިސާ ނެތިގެން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލިނަމަ، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މުޅިން އައު މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މިވީ ދުވަސްތަކުގައި ފައިސާ އިސްރާފު ކޮށްފައިވާކަން އެކަންކަމުން ދޭހަވާ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާވެސް މަޤްސަދަކީ ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީ ހުއްޓުވައި، މާލެއަށް ތޮއްޖެއްސުންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މާލޭ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށައި، ވީހާވެސް އަވަހަށް ގެދޮރުވެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް