ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 15:02
ރަވާންދު މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ދީރް އަލް-ބަލާހްގައި ހުންނަ އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީގައި ޖަހާފައިވާ ވަގުތީ ފޭލިގެތަކުން ފޭލިގެއެއްގައި
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާ ޝަހީދުވި ޚަބަރު އަހަން ޖެހުނީ އެއްމާބަނޑު 3 ދަރިން އުފަންވި ދުވަހު!
 
ރަވާންދު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު 3 ބެއިންނަށް ނަން ދީފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާއިން ވަކިވެދިޔަ މީހުންގެ ހަނދާނުގައި
 
ރަވާންދު މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ދީރް އަލް-ބަލާހްގައި ހުންނަ އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީގައި ޖަހާފައިވާ ވަގުތީ ފޭލިގެތަކުން ފޭލިގެއެއްގައި

ރަމަޟާން މަހަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ މައްސަރެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއިފަސޭހަ ދީނަކަށް ވާ އިރު، ރަމަޟާން މަހުގެ އަޅުކަމުގައިވެސް ލުއި އިޚްތިޔާރުތައް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ޙައްޤުތަކެއް ވާ އިރު، އެ ޙައްޤުތަކުން މަހްރޫމުކޮށްފައި ވާ ޙާލުގައި ރަމަޟާން މަހެއް ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތް އަހަރެމެންނަށް ވަޒަންވެސް ކޮށް ނުލެވޭނެއެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށްވެސް ލުއިފަސޭހަތައް ލިބި ހުރެމެ، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ބައެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޅަދަރިމައިންނެވެ. އެންމެ ތުއްތު ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ރަމަޟާން މަހު ވަކި އިތުރު ބަދަލެއް ނައެއް ކަމަކު، މައި މީހާ އެކަމަށް ހޭނެން ޖެހެއެވެ. މިކަންކަން މިހެން ހުރި އިރު، ގަތުލުއާންމެއްގައި، އެއްމާބަނޑު 3 ބެއިން ގޮވައިގެން އުޅޭނެ ގޮތް ވިސްނާލަންވެސް ދައްޗެވެ.

އިޒްރޭލުން ވަރުގަދަ ގަތުލުއާންމެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި އޭނާގެ ތުއްތުތުއްތު، އެއްމާބަނޑު 3 ބެއިން ގޮވައިގެން "ދިރިއުޅެމުން" އަންނަ ރަވާންދު އަލް-ޝައިޚްގެ ދިރިއުޅުމުން އަހަރެމެން ލިބިގަންނަންޖެހޭ އެތައް ފިލާވަޅެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ލިބިގަންނަންވީ އެތައް ހިތްވަރެއް އެބަ ފެނެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ކަމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޣައްޒާގައި މިއަދު ދިރުމެއް ނެތޭ ދެންނެވިއަސް ގޯހެއް ނެތެވެ. ރަވާންދަށް ކުރިމަތިވެފައި ވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުފުލަންޖެހިފައިވާ ތަކުލީފުތަކުގެ ވާހަކަ، އޭނާ ވަނީ މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި ރަމަޟާން މަހު ވަރަށް ހާލުގަ އަހަރެމެން މި އުޅެނީ. މިހާރު އަހަރެން މި ހުންނަނީ ރޯދައަށް. ނިކަން ބަލާބަލަ، އަހަންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އޮތްހާ ޕްރެޝަރު. ބަލިބަލި ތިން ދަރިން ބަލަމުން މި ދަނީ. އެއީ މި ޓެންޓުގެ ހާލު ހުރި ގޮތުން. ގެއެއްގަ ކުއްޖަކު ގެންގުޅުން ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން މީ. މި ޓެންޓުގަނޑުގަ ދުވާލުވެއްޖެއްޔާ އެހާ ހޫނު، ރޭގަނޑަށް އެހާ ފިނި ގަދަވޭ. މި ރޯދަމަހުވެސް ރަނގަޅަށް ކާކަށް ނުލިބޭ. އެކަމަކު، އެ ދަރިންނަށް އެބަ ގާތުން ދެން. އަހަރެންގެ ހާލު ހުރި ގޮތުން މެލްނިއުޓްރިޝަންއާވެސް ކުރިމަތިވެއްޖެ. ފިރިމީހާއަށް މަސައްކަތަކު ނުދެވޭ. ދެން ކޮންތާކުން ކާބޯތަކެތި ހޯދަނީ؟ ކިހިނެއް އަހަރެން ގާތުން އެކުދިންނަށް އެއްޗެއް ލިބޭނީ މިވަރުން؟ ކިހިނެއް ގާތުން ދޭން ރަނގަޅަށް ކިރި އުފުދޭނީ؟ އަހަރެމެން އަތަކު ހަމަ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ނެތް. ރަމަޟާން މަހު ވަރަށް ވަރުބަލިވޭ. އެކަމަކުވެސް، ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަން. އަހަރެމެން ވަރަށް ހާލުގަ، ވަރަށް ދަތިކޮށް މި އުޅެނީ.
ރަވާންދު އަލް-ޝައިޚް؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ރަވާންދު މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ދީރް އަލް-ބަލާހްގައި ހުންނަ އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީގައި ޖަހާފައިވާ ވަގުތީ ފޭލިގެތަކުން ފޭލިގެއެއްގައެވެ. ރަވާންދު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު 3 ބެއިންނަށް ނަން ދީފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާއިން ވަކިވެދިޔަ މީހުންގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ސުހާދު، ހުދާ އަދި ނަދާއެވެ. 3 ކުދިން މި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލީ ދުވަހަކީ، ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާ ޝަހީދުވި ކަމުގެ ޚަބަރު އަހަން ރަވާންދުއަށް މަޖުބޫރުވި ދުވަސްވެސްމެއެވެ.

އަހަންނަށް ކިޔަނީ ރަވާންދު އަލް-ޝައިޚް. އަހަރެން ދިރިއުޅުނީ އުތުރުގަ. މިހާރު ގެދޮރެއް ނެތް. ގެދޮރު ގެއްލިގެން ވިހަން ދިޔައީ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް. 3 ކުދިން އުފަންވީ. އެ ދަރިން އުފަންވި ދުވަހަކީ، އަހަރެންގެ ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާ ޝަހީދުވި ޚަބަރު އަހަންޖެހުނު ދުވަސް. މި ދަރިންނަށް ނަން ދިނީ، އެ ޢާއިލާއިން ޝަހީދުވެ ދިޔަ މެންބަރުންގެ ނަމުން. ޢާއިލާ މެންބަރުންތަކެއް ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ. އެކަމަކު، މާތް ﷲ އަހަރެމެންނަށް ބަދަލު ދެއްވީ، ތުއްތު ތުއްތު 3 ދަރިންގެ ގޮތުގަ. ދަރިންނަށް ބަލިވެއިން އިރުވެސް ވަރަށް ހާލުގަ އަހަރެން އުޅުނީ. ވިހަން ވަންދެންވެސް ވަރަށް ހާލުގަ އުޅުނީ. އަދިވެސް ހަމަ ވަރަށް ހާލުގަ.
ރަވާންދު އަލް-ޝައިޚް؛ ޣައްޒާގެ ރަށްވެއްސެއް

ޣައްޒާގައި ހިންގާ 36 ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރެއިން ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެނެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ދަރިމައިވުމާއި ވިހެއުމާ ބެހޭ ޑިޕަރޓްމަންޓް، އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އިމަރޖެންސީގައި ވިއްސަން ޖެހޭ މީހުންނާއި، ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ބައެއް ކޭސްތައް މިހާރުވެސް ނަގައެވެ.

އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ ރަސްމީ ޢަދަދުތައް 33000 އާ ގާތް ކުރާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް