ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:56
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއެކު އީސީންވެސް ޝިޔާމްގެ ނަން އުނިކޮށް އަލުން ލިސްޓު ނެރެފި
 
ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން އޭނާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވޭ
 
އީސީން ވަނީ އަލުން ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވެސް އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން އޭނާގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޙުކުމް ކުރުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އެއާއެކު އީސީން އަލުން ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު ހިމެނެނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޢާޡިމް، ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ނާޞިޙް (ލަވްލީ)، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް ޢަލީ ޖަލީލް (އިބޫޖަލީލް) އަދި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަލީމަތު  ޒުހައިރާ (ހަލީމަތު) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
އީސީގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފިނަމަ އިނާޔަތާއެކު ރިޓަޔާވެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކޮށްފި
4 ކައުންސިލެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީއެންސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެސްޖީއަކަށް އުނައިސް
ކެމްޕެއިނަށް ހަރުކުރި ތަކެތި ނަގަން ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ނެގުމަށް އީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި