ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 17:09
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރަތް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި އިމާރަތް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް
ރަމަޟާން މަހުގެ 20ން 30ށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޢާއްމުންނާ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި
 
ވަންގަވް އަދި ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނީ، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 11:00ށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން މިމުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުން ޢާއްމުންނާ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ:

1- ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ޚިދުމަތް

- ވަންގަވް އަދި ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނީ، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 11:00ށް

- މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތަށް އެދެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރވިސް ޕްރޮސެސިންގ ޓައިމްތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ

- މިނިސްޓްރީގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނީ ވަންގަވް one.gov.mv ނުވަތަ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް business.egov.mv އިން

- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުކުރުމަށް  one.gov.mv ގެ ލައިވް ޗެޓް ނުވަތަ  ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ 1500 އަށް ގުޅޭނެ

2- ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭ ޚިދުމަތް

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 11:00 އަށް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 3333181 ނުވަތަ 3333182 އަށް ގުޅޭނެއެވެ.

އަދި މުވައްޒަފަކާއި ސީދާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 3333181 ނުވަތަ 3333182 އާއި ގުޅުއްވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުން، ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް