ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 11:44
ފޭސް 2 ގައި ވީސީޕީހައި ހުރި ފުލުހަކު ވަނީ ސައިކަލެއްގައި އިން މީހަކު މަޑުކުރަން ވެގެން ލައިޓުން ޖަހާފައިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
ފޭސް 2 ގައި ވީސީޕީހައި ހުރި ފުލުހަކު ވަނީ ސައިކަލެއްގައި އިން މީހަކު މަޑުކުރަން ވެގެން ލައިޓުން ޖަހާފައިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
ޕޮލިސް
ފުލުހުން
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!
 
އެ ފުލުސް މީހާ ވަނީ އާއިލާ މީހުންނަށް ވެސް އިންޒާރު ދީފައި
 
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ގޯސްކުރީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ
 
އަތް ހޫރާލާފައި ޖަހާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނޭ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ވެހިކަލް ޗެކްކިންގ ޕޮއިންޓް (ވީސީޕީ) އަކަށް ނުހުއްޓުމުން، އަންހެން ކުއްޖަކު ގައިގައި ފުލުހަކު ޖަހާ ވައްޓާލި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އާންމުންގެ ޕްރެޝަރާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާނެވެ. ޝިފާން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބުތޯ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފޭސް 2 ގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތެރޭގައި މި އެކްސިޑެންޓް ކުރުވިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ އަމަލު ހުރިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގެއް ކަމެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:05 ހާއިރު ފުލުހުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ޤާއިމްކޮށްފައިހުރި ވެހިކަލް ޗެކް ޕޮއިންޓަކާއި އަރާ ހަމަވުމުން ސައިކަލު އެކްސެލެރޭޓްކޮށް ޗެކް ޕޮއިންޓްގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ކިބައިން ނައްޓާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް ވެއްޓިގެން ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސައިކަލްދުއްވާފައިވަނީ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އަނިޔާވި ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދެވުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އެކްސްގައި އޮތް ޕޯސްޓަކަށް ދެއްވި މި ޖަވާބުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހައްދަވާފައިވާކަން ހާމަވެއެވެ. ވީޑިއޯ ބަލާލުމުން ހާމަވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާލާނަމެވެ. އެކްސިޑެންޓުގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާއިރު، މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ބާރަށް އައި ސައިކަލު މަޑުކުރަން ފުލުސް މީހާ އިޝާރާތް ކުރުމުން އެ ސައިކަލުގައި ދުއްވަން އިން މީހާއާއި ދިމާލަށް ފުލުސް މީހާގެ އަތުގައި އޮތް ލައިޓުން ޖަހާ މަންޒަރެވެ. އަތް ހޫރާލިކަން އެނގެނީ ސައިކަލު މަޑުކުރަން ދިއްކުރި އަތް 180 ޑިގްރީއަށް ދިޔަކަމުންނެވެ. ވީޑިއޯއިން އެ މަންޒަރުތައް ލައިޓްދަތުރުކުރާ ދިމާލުން އިނގެއެވެ.

ޖެހުނުކަމަށް މި ބުނަނީ ކުރިމަތިން އަންނަ ސައިކަލެއް މަޑުކުރަން ލައިޓް ދިގުކޮށްގެން ފުލުހަކު ހުއްޓާ އެ ލައިޓްގައި ޖެހުނީމަ އަތް ދާނީ ސައިކަލާއެކީގައި ކުރިއަށެވެ. ނުވަތަ ފުލުސް މީހާ އެ ލައިޓް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރީ ކަނާއަތުން ކަމުން އަތް ދާނީ ކަނާތްފަރާތަށް އެނބުރިގެން އެނާގެ ފުރަގަހަށެވެ. ނަމަވެސް އަތް ކުރިއަށްދިޔަކަން ނުވަތަ ހުރާލިކަން އެނގެނީ އަތް ހޫރާލުމުން ލައިޓް އޮތް ކަނާއަތް ދިޔައީ ވާތް ފަރާތަށް ކަމުންނެވެ.

އަދި ލައިޓު ޖެހުމާއެކު ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާއަށް ސައިކަލުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި ސައިކަލު އަރިއަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ކަހާލާފައި ވެއްޓެއެވެ. އަދި ވެއްޓުނު ސައިކަލު ކައިރިއަށް އެތަނުގައި ތިބި އެހެން ފުލުހުން ދިޔުމުން އަތުން އިޝާރާތްކޮށްފައި ފޮނުވާލައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ވީސީޕީއަކަށް ނުހުއްޓުނު މީހަކު ގައިގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ޗާންދަނީ މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެއްފަހަރު މިފަދަކަމެއް ވެފައި އޮތުމަކީ އެކަން ތަކުރާރުނުވެ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ކެތްތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ދުއްވަން އިން ކުއްޖާ ގައިގައި ޖެހި ފުލުސް މީހާ ދެއްކީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ބިރެވެ. މައްސަލަ ޖައްސަން ދިޔަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް އެ ފުލުސް މީހާ ބިރުދައްކާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހުރެ އިންޒާރުދީ އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކުރެއެވެ. އެ ވީޑިއޯ ވެސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އެތަނުގައި ބައިވަރު ފުލުހުން ތިބި އިރު ފުލުސް މީހާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރީ އެންމެ ފުލުހެކެވެ. ދެންތިބީ ކަން ބަލަން ތިބި ފުލުހުންކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން މައްސަލަ ޖައްސަން ދިއުމުން، އެ ފުލުސް މީހާ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދިން ކަމަށެވެ. އަދި ހަޑި ހުތުރުބަހުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތެރޭގައި ހުރެ އާއިލާ މީހުންނާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒާތީކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ސިފަވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު މިހާތަނަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ވިދާޅުވިހާވެސް ވާހަކައަކީ ދުއްވަން އިން ކުއްޖާ ގަވާއިދާ ހިލާފު ވާހަކައެވެ. ހާދިސާގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ. އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ފުލުސް މީހާއާ މެދު އެޅި ފިޔަވަޅެއް އަދި މިކަމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ވިދާޅުނުވެއެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ގޮތް ގާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮވެއެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ މާނައަކީ ލިބިފައިވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގާ މަސްލަހަތު ނަގާލުމެއް ނޫނެވެ. ވީޑިއޯއިން ސާފުކޮށް ކަންކަން ހުރީ ފެންނާށެވެ. ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި ދޭތެރޭގައި މިހާރު އާންމުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދުއްވުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި ފުލުހުން މަޑުކުރަން އެންގުމުން މަޑުނުކޮށް ދިއުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ. އެއީ ގާނޫނުން ކުށްވެރިވާ އަދި ފިޔަވަޅު އަޅާ އަދަބު ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމަކީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އަނިޔާކުރަންވީ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް