ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:20
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ސިޔާދު އަދި މުރުޝިދާ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިސްތިއުފާ ދީފި
 
އިސްތިއުފާ ދިނީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮތް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުން

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ދެ މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދީފައި ވަނީ ފަރުދީ މެމްބަރު ސިޔާދު ޙަބީބު އަދި އަންހެން މެމްބަރު މުރުޝިދާ ޢަބްދުލް މަންނާން އެވެ. މި ދެ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުންވާކަން ސިޓީއަކުން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގާފަ އެވެ.

އިސްތިއުފާދޭން ނިންމި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ މައިގަނޑު ދެ ސަބަބެކެވެ. އެއީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮތް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ އިތުރުން، އެ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް މިހާރު އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު (މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު) އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އައީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އެކަން އެހެން އޮއްވާ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވަނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޭސީސީން ވަނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސް ވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭސީސީން ވެސް އެންގީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު މަޑުޖައްސާލުމަށެވެ.

އިންތިޚާބަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކުއްލިއަކަަށް އިންތިޚާބު ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަން އިއުލާާންކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމުން، އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، މޫސާ ނާޝިދު އަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި މޫސައާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ވެސް ވަނީ އޭސީސީން ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް