ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 15:48
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޕީޖީއަށް ދިން ހަމަލާ
ޙަމަލާދިން މީހުން މަސައްކަތް ކުރީ ޕީޖީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ކަމުގެ ތުހުމަތު
 
ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން ނިމުމުން ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
ތުހުމަތުވާ އެންމެންވެސް މިހާރު ތިބީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ އެއީ ޝަމީމް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޙަމަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުޙަލާގައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ އެ ޙަމަލާއަކީ ޕީޖީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޙަމަލާއެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްގެންނެވެ.  

މި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން ނިމުމުން ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކާ ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ އެންމެންވެސް މިހާރު ތިބީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބައްސާމަށް ކުށް ސާބިތުނުވަނީސް އޭނާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައި ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި
ޕޮންޒީ ސްކީމް: އަލްހާނުގެ 3 ބެއިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަން ފުރުސަތު ދީފި
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ކޯޓުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްތޯ އަލުން ބަލަނީ
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު، އެ އޮފީހަށް އިރުއިރުކޮޅާ ސިޓީ ހިފައިގެންދާ މީހުން މަދުވެއްޖެ
15 އަހަރު ނުވިޔަސް ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތްތަކެއް ހުރޭ، ރިހެބިލިޓޭޓްވެސް ކުރެވޭނެ: ޝަމީމް
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު
އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާއިން މަނީލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި