ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:05
ނ. މާފަރު
ނ. މާފަރު
ވިޒިޓް ނޫނު
މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު
ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައި - މިނިސްޓަރު
 
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހާރޫން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލާއި ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ނ. މާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފަކުރާ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ މެންބަރުގެ ސުވާލުގައި ވިދާޅުވި ގޮތަކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް މި ވަގުތަށް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެއިރު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އަދި ވަކިގޮތަކަށް އަންގާފައި ނުވާތީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ މަގެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޚަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މުއިއްޒު
މިނިސްޓަރު ހަލީލާއި އަމީން ޕީއެންއެފްގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި - މަލީހު
ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތުގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރު: "އަހަރެންގެ ޞިއްޙަތު-އަހަރެންގެ ޙައްޤު"
މިނިސްޓަރު ޚަލީލްގެ ވީޑިއޯއެއް، ވިދާޅުވަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ދޯކާ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް!
ގަމުގައި އަޅަން ނިންމި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލެއް: މިނިސްޓަރު
ފުވައްމުލަކުގެ 50 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު
ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތައް އަޅަން ކުވައިތު ފަންޑުން ހަމަޖެއްސި ފައިސާ ދިނުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި: މިނިސްޓަރު ހަލީލު
24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށް ނާނގާނެ: މިނިސްޓަރު ހަލީލު