ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:27
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަ، ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަނާ ހަމައަށް
 
ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ނުދިނުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ، ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް)އާ ހަމައަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލް ބީޑަބްލިއުއެފް އަށް ހުށަހެޅީ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު އެ ކުލަބަށް ނުދޭން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ކުލަބުން ދެކޭ ގޮތުގައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެ ނިންމުމަކީ ގޯސް އަދި ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ.

ރިވައިވަލް އަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު ނުދޭން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ، 2022 ވަނަ އަހަރާއި، 2023 ވަނަ އަހަރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުލަބުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ މުބާރާތްތަކުގައި އެ ކުލަބުން ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު (މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު) އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށް އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އައީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އެކަން އެހެން އޮއްވާ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވަނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޭސީސީން ވަނީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީސް ވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭސީސީން ވެސް އެންގީ، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށެވެ.

އިންތިޚާބަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކުއްލި އަކަަށް އިންތިޚާބު ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަން އިއުލާާންކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމުން، އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، މޫސާ ނާޝިދު އަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި މޫސައާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ވެސް ވަނީ، އޭސީސީން ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް