ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 18:37
5100 ޓިބެޓް ސްޕްރިންގ ވޯޓަރ
5100 ޓިބެޓް ސްޕްރިންގ ވޯޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ރައްޔިތުން ބޯންވީމަ އިސްކުރު ފެން، ރައީސްގެ ގެކޮޅުގައި ބޭނުންކުރަން ޗައިނާ އިމްޕޯޓެޑް ލަގްޒަރީ ފެން
 
24 ފުޅީގެ ކޭހެއްގެ އަގު މާލެއާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 ޑޮލަރު ޖެހޭ
 
ދެޝިޕްމަންޓްގަ 96 ކޮންޓެއިނަރ ހިމެނޭއިރު 189،000 ކޭސް ފެން ހިމެނޭ
 
މުޅި ޝިޕްމަންޓްގެ އަގު 30 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާނީ އިސްކުރުފެނެވެ. ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެނެވެ. އަގުބޮޑު ފެނުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ދެން ގަންނާނީ ތާޒާ، ލައިފް ނުވަތަ އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ފެނެވެ. އެއީވެސް ފުޅިއެއް 6 ރުފިޔާ ނުވަތަ 12 ފުޅި 72 ރުފިޔާއަށެވެ. އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. ވާރޭ ފެން ނަގައިގެން ބުއި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާގެ ގެއިން ފެށިގެން ގޮސް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި ކިއެއްތަ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގައި ހުންނަނީ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ހުން ފެން ޕްލާންޓަކުން އުފައްދާ ފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި، ރައީސާއި ނައިބްރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅާއި ދެންވެސް ހުރިތަނެއްގައި ފެން ބޭނުންކުރަމުން އައީ މި ބީދައިންނެވެ.

ނަމަވެސް ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މަގާމާއި އިއްޒަތާއި ލައްޒަތު ލިބުމުން ކަންކަން ބަދަލުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރި ރައީސުންގެ ވެރިކަމުގައި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި އެވެނި މިވެނި ކަމެއް ހިނގައިފިކަމަށް ނުވަތަ އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމާއި ޖަކޫޒީ ބެހެއްޓި ވާހަކައެއް އަޑެއް ނީވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޒަމާނާ ބަދަލުވެ ކަންކަން ބަދަލުވާ އުސޫލުން މިހާރު މި ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ކަންކަމެވެ. އިވެނީ ތަފާތު އަޑުތަކެވެ. އިހައްދުވަހު ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް މުލީއާގެއަށް ވެއްދި ވާހަކަ އަޑު އިވުނުފަހުން ދެން މި އިވުނީ ކޮންޓެއިނަރ ކޮންޓެއިނަރުގައި އަގުބޮޑު ބޯފެން ގެނައި ވާހަކައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފެނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗައިނާގެ ފެނެއް ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ބޭނުންކުރަން ގެނައި ވާހަކައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކޮށްގެން، ދައުލަތުން ވެރިން ހިއްޕަވަން ގެންނަ ފެންފޮދުވެސް މިއަދު މިވަނީ ތަކުލީފަކަށްވެފައެވެ. މިކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ އަދި މި ފެން ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާ އެކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހަނީމޫން ދަތުފުޅުތަކެއް ކުރެއްވި އިރު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

ޗައިނާގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ޓިބެޓުން އުފައްދާ އަގުބޮޑު ފެނުގެ ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ 'ޓިބެޓް 5100' ގެ ފެންތަކެއް މުލިއާގޭގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކޮށްފިކަން މިވަނީ އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން ކަށަވަރުވެފައެވެ.

2005 ވަނަ އަހަރު އުފައްދަން ފެށި 'ޓިބެޓް 5100' އަކީ ޓިބެޓުގެ ފަރުބަދަ މަތިން ނަގާ ފެނުން އުފައްދާފައިވާ ފެނުގެ ބްރޭންޑެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ގުނަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެކެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރު ގޮތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ޓިބެޓް ސްޕްރިންގ އަގުބޮޑު މިނަރަލް ވޯޓަރގެ ކޮންޓެއިނަރތަކެއް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި 2 ޝިޕްމަންޓެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 46 ކޮންޓެއިނަރ އަކީ 1 ޝިޕްމަންޓްކަމަށާއި، ޖުމްލަ ދެޝިޕްމަންޓްގަ 96 ކޮންޓެއިނަރ ހިމެނޭއިރު 189،000 ކޭސް ފެން ހިމެނޭކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެެވެ.

މިފެނުގެ ބްރޭންޑަކީ ޒިޔާންގް ސްޕްރިންގ5100 އެވެ. 24 ފުޅީގެ ކޭހެއްގެ އަގު މާލެއާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 ޑޮލަރު ޖެހޭއިރު މުޅި ޝިޕްމަންޓްގެ އަގު 30 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އަދި މި ޝިޕްމަންޓް ހުރީ ރައީސް އޮފީހުގެ ނަމުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބުނު މި މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން އުޅުނު މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ހަލީލަށް މެސެޖްކޮށް ޖަވާބު ނުދެއްވުމުން ފޯނަށް ގުޅައިގެންވެސް ޖަވާބެއް ލިބޭގޮތަށް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ މަތިބަރު ވާހަކައާއި، ހަރަދު ބޮޑު ވާހަކައަކި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތަކެވެ. ދައުލަތުގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށް ބުނެ ގައުމު ބަގުރޫޓްވަނީކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމަށް އައި ވަޒީރުންނަށް ލަގްޒަރީ ކާރުކޮޅުތައް ގެނެސް، ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވަން މިލިއަނުން މިލިއަނުން ހަރަދުކޮށް، އޯލް ޕެއިޑް އެކްސްޕެންސިވް ޓްރިޕެއްގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފަސްޓްކްލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވާ އެންމެ ފަހުން ކަރުހިއްކަން ފިލުވާލަންވެސް މި ގެނައީ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެނެވެ.

ވެރިންނަކީ ޚާދިމުންނޭ ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުންނޭ ކިޔާފަ ދައްކަނީ ހަމަ ދަޅައެވެ. މާލޭގަ އުފައްދާ ފެން ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދެއެވެ. ވެރިޔާއަށް ކަމުނުދެއެވެ. މިއީ ދެރަވަރެވެ.

ކޮމެންޓް