ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:30
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މުހިންްމު ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ބޭނުމެއް ނޫން: ލަޕޯޓާ
 
ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، ބާސެލޯނާާ އިން އެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހުރަސް ނާޅާނެ

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް، އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް، އެހެން ކުލަބުތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، މުހިންމު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަން ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވެސް ވިއްކާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، ބާސެލޯނާާ އިން އެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމާ އެއްވެސް ވަރަކަަށް ހާސްވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް ބޭއްވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރަށް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ލަމީން ޔަމާާލް އަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 200 މިލިއަން ޔޫރޯއާ ގާތް ކުރާ އަދަދެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ބާސެލޯނާ އިން ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ޔަމާލް އަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގެ ބައެއް އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ބާލްޑޭ، ފާމިން ލޮޕޭޒް، ޕެޑްރީ، ފްރެންކީ ޑި ޔޯން، ރޮނާލްޑް އަރައުހޯ އަދި ގަވީ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް