ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:39
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން
އަނަދޮލޫ
އެންޓަނީ ބްލިންކެން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ބްލިންކަން
 
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ކުޑަވަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓަނީ ބްލިންކަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބްލިންކަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެއް ކަމަށާއި ޤަތަރުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދާއިރު ، އެކަމަށް ހުރި ތަފާތު ހުރަސްތައް ކުޑަވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފަރަގުތައް ކުޑަވަމުން އަންނަ ހެން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހެދޭނެ ކަމަށް،" ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ އަލް ހަދަތު ޗެނަލަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްލިންކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގަތަރާއި މިސްރާއި އިޒްރޭލާ އެކު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރީ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުމެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރިން އެކަމަކު ހަމާސް އިން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރި، އެމީހުން އެނބުރި އައީ އެހެނިހެން ރިކުއެސްޓްތަކާއި އެހެނިހެން ޑިމާންޑްތައް ހިފައިގެން، މަޝްވަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ، އަދި އެއީ މިވަގުތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް،"
ބްލިންކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްލިންކަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ވަގުތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލެވި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ހިތާމަތަކަށް ލުޔެއް ލިބި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން އިތުރުވެ، އެއަށް ވުރެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަވަނަ ފަހަރަށް ބްލިންކަން މެދުއިރުމައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، އޭނާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީން މިނިވަން ކުރުމާއި، އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމާސްއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އިސްރާއީލުގެ މީހުން މިނިވަންކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ބްލިންކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސައުދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސައުދާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ޣައްޒާގައި މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންޒާރުތަކާއެކުވެސް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުން އަންނަ ރަފާ ސިޓީގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ މިސްރުގެ ލީޑަޝިޕާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފަހު ބްލިންކަން މިސްރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ހުކުރު ދުވަހު އިޒްރޭލަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ސަރަޙައްދަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި ގައިދީން ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް އެހީތެރިވުމަށް މިސްރާއި ޤަތަރު އަދި އެމެރިކާއިން ރާވާފައިވާ އާ މަޝްވަރާތައް ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިސްރާއީލުގެ 1200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ތެލްއަވީވްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގަތުލުއާންމުގެ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށާއި ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް