ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 15:14
ޣައްޒާގެ އާއިލާއެއް ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިފައި
ޣައްޒާގެ އާއިލާއެއް ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިފައި
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ބަނޑަށް ޖެހުން
ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުންތިބީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި: ވޯލްޑް ބޭންކް
 
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 31،800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ވަގުތުން، ހިލޭ އަދި ހުއްޓުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއާ ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފާސްކުރީ ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާޓްނަރުންނަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން އދ.ގެ ކުޑަކުދިންގެ ފަންޑު (ޔުނިސެފް) އާއި ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަށް އެފައިސާ ދިނުމަށް ވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ފަންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑަބްލިއުއެފްޕީއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 377،000 މީހުންނާ ހަމައަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޕާރުސަލާއި ވައުޗަރު ގަތުމަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށާފައެވެ.

އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 31،800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ތެލްއަވީވްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގަތުލުއާންމުގެ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށާއި ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފީފާ އިން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަނީ
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި