ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 12:08
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޢިއްޒު
ވުޖޫދުގައި ނެތް ތަންތަނުން ވެސް ވަޒީފާ ދެނީ! މި ކަހަލަ ވެރިކަމެއް ދުށީމުތަ؟
 
ބައެއް ރަށް ރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ނުވެސް ނެތްއިރު، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގަން ކަމަށް ބުނެ، އެ ވަޒީފާ އަށް މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި

މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ، އެއީ ހުސްވާނެ ލިސްޓެއް ނޫނެވެ. އެހާ ވެސް ދިގު ލިސްޓެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން މުޅިން އަޅަނީ ޅަ އެއްޗިއްސެވެ. ކުރައްވަނީ "ގަޅި" ކަންތައްތަކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން މާސާފުކޮށް ފެންނާން އެހުރީ އެވެ. ފޮތެއް އޮތަަސް އެދުރެއް ނުވާނެއޭ ބުނެ އުޅެނީ ވެސް ކަމެއްވީމަތާ އެވެ. ހަމަ ވެރިކަމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރަން ނޭނގެނީ އެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި، ވެވަޑައިގެންނެވިހާ ވައުދުފުޅުތަކެއް މަތިން ރައީސް ހަނދުމަފުޅު ނެތިއްޖެ އެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގެ ކޮޅެއް މެދެއް ނޭނގޭއިރު، އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދާ ރާގުންނެވެ. ދޮގަކަށްފަހު ދޮގެކެވެ. އޮޅުވާލުމަކަށްފަހު އޮޅުވާލުމެކެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ މުޅިން ނުބައި މިސްރާބަކަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޢިއްޒު މި ޤައުމު ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިސްރާބު ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާއި، ކުރައްވާ އަމަލުފުޅާ ދިމާ ނުވާތީ އެވެ. ކަންތައްތައް ވަމުން މި ދަނީ މުޅިން ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވަޒީފާތައް އިންތިހާ އަށް ބަހާލަނީ އެވެ. ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވާން ކައިރިވެފައި އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާތައް ބައްސަވަމުން އެ ގެންދަވާ ގޮތެއް ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. ތިމަ ތިމާމެން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްޓަކައި، އެތަކެއް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އެތަކެއް އަހަރު ވަންދެން މަަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މުވައްޒަފުން މަގުމަތި ކޮށްލައިފި އެވެ.

ވަޒީފާތައް ބަހަމުން އެ ގެންދަނ ވުޖޫދުގައި ވެސް ނެތް ތަންތަނުންނެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާ ނަމަ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ނުވެސް ނެތްއިރު، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގަން ކަމަށް ބުނެ، އެ ވަޒީފާ އަށް މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ގިނަ ރަށް ރަށުގައި މި ބީދައިން ކަންކަން ހިނގަމުން އެބަދެ އެވެ. ރަށް ރަށުގައި ހުންނަ ފެނަކައިގެ އިންޖީނު ގެތަކުން އެ ދަނީ ބަރި ބަރި އަށް، ފަތި ފައްޗަށް ވަޒީފާތައް ބަހާލަމުންނެވެ. އެ ރަށެއްގައި ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެ އަށް މުޅިން އަލަށް، ގާތް ގަނޑަކަށް 30 މުވައްޒަފުން ނަގައިފި އެވެ.

މިއަދު، ސަރުކާރުން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނަގަމުން ދަނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިއުލާނެއް ވެސް ކުރުމެއް ނެތި އެވެ. ހަމަ އަތު ޖެހުނު ދިމާލަކަށް، އަތު ޖެހުނު މީހަކަށް ވަޒީފާ ދެނީ އެވެ. މިއީ ކޮން ތަނަކުން އުފަންކޮށްގެން އުޅޭ އުސޫލެއްބާ އެވެ؟ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ އުސޫލަކާއި، ހަމައެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާތައް ބަހާލި ނަމަވެސް، އޮންނަ އުސޫލަށް އިޙުތިރާމްކުރަން ވާނެ ނޫންތޯ އެވެ؟ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަ ގެއްލި، ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ގެއްލިގެން ދާއިރު ވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަން ތިބެންވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫން ނަަމަ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުންްވަންވީ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
7%
20%
13%
7%
40%
ކޮމެންޓް