ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:59
ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނުގެ މައްސަލަ
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
 
ޒުލްފާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އެލްޖީއޭއިން އެންގި މައްސަލައިގައި

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެންގި އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ އެކަމާ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެން އެލްޖީއޭގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރައްވާ ޒުލްފާ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެރަށަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވިކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވިކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުމާއި ގުޅިގެން އެލްޖީއޭއިން ވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ދެކޮޅު ހަދާ އަނގަމަތީ ޓޭޕް އަޅައިގެން އިހުތިޖާޖުކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު އީސާއެވެ. މިމައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޒުލްފާ އާއި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއުމިން އާއި އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން ކުރިޔަށްދިޔަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ޒުލްފާ އާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބެއް ކުރިޔަށްދިޔައެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އީސަ ވިދާޅުވީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުމުން ރައީސް އޮފީހުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް ގުޅާ ބިރު ދައްކާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަޔާން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދި ނުގެންގޮސްފިނަމަ ކައުންސިލާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި ބަޔާން ލިޔުނު އިދާރީ މުވައްޒަފަށް ސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން އެލްޖީއޭއިން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އެންގިއިރު އެލިޔުން ކައުންސިލަށް ލިބުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެރީ ނޫސްތަކަށްކަމަށާއި އެލިޔުން ކައުންސިލަށް ލިބުނު ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އެ އެންގުން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޒުލްފާ މިކަންކޮށްފައިވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ރުއްސުމަށާއި ރައީސް އޮފީސް ރުއްސުމަށްކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޒުލްފާ ކުރެއްވި ކަމެއްކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އީސަ ވަނީ އެލްޖީއޭއިން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެންގި އެންގުން ބާތިލުކޮށް އެކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ކިބައިން ޒުލްފާ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެދިފައެވެ. އެކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ކޮމިޓީގައި ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށެވެ.

ޒުލްފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކަމަނާއަކީ ޤާނޫނީ ބޭފުޅެއްކަމުން ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ލަފާ ހޯދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ހޯދާ ގޮތާއި މަރުހަލާ އެއީ އެހެންކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރަނީ ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށްކަމަށް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އިދާރާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ތިބޭފުޅުން ތިގެންދަވަނީ. މިވަގުތު އެލްޖީއޭ ހިންގުމަށް ރައީސް އައްޔަނުކުރައްވާފައި ހުރި ސީއީއޯއަކީ މަރިޔަމް ޒުލްފާ. އެހެންވީމާ މަރިޔަމް ޒުލްފާއަށް މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ސިކުނޑީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމުންތައް ނިންމަނީ އިމުން ބޭރަކުން ނޫން.
އެލްޖީއޭ ގެ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ

އެލްޖީއޭގެ އެންގުމާއެކު ފަހުން ބަންޑާރަނައިބު ވަނީ އެލްޖީއޭއަށް ކައުންސިލުތަކުން ނެރޭ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް ނޭންގޭނެކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މިބަޔާނާ ގުޅުވާ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ލަފާ ބާތިލުކުރާނެތޯ މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ އެލަފައަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާކަމަށެވެ.

އޭޖީގެ ލަފައަކީ ގޯހެކޭ ނުބުނަން. އޭޖީ އަށް ދެންނެވިން ވަރަށް ތަފްސީލު ލަފައެކޭ . އަޅުގަނޑުގެ އޮފީސް ހިންގާނެ ގޮތް އެނގޭނީ ގަނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ދެއްތޯ ނިންމާނީ.
އެލްޖީއޭ ގެ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޒުލްފާ މިމޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވިނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެލްޖީއޭގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މައްސަލާގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ދެއްވާފައިވާ ލަފާ ދިރާސާކޮށް، އެލްޖީއޭ އިން އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ނަމަ ނުވަތަ އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތް ނަމަ އެކަމެއް ބަލައި ދިރާސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި އިތުރު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެއަށް ފަހު ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުންޏެވެ. 

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ ދެން އޮންނަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން މިމައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް