ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 17:23
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުމާލެ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ބުޅާ ފެސިލިޓީ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުމާލެ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ބުޅާ ފެސިލިޓީ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ބުޅާ ފެސިލިޓީ
ބުޅާ ފެސިލިޓީ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިޔަށްދާނީ ފެސިލިޓީގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
 
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުމާލެ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ބުޅާ ފެސިލިޓީ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ މިމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ފަރުކޮޅުފުށީގައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ގާއިމުކުރަން ފެށޭ ބުޅާ ފެސިލިޓީ އާއެކު ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބުޅަލުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކުން ސަލާމަތްވެ ބުޅަލަށްވެސް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިޔަށްދާނީ ފެސިލިޓީގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް އޮތް ވިއްސަކަށް ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުންމީދު ކުރެވެނީ ކުރިއަށް އޮތް މަހެއް ދެ މަސް ތެރޭގައި ހަމަ އެއްކޮށް މި ފެސިލިޓީ ބިނާކުރެވި، ފެސިލިޓީއަށް މާލެ ތެރޭ އުޅޭ ބުޅާތައް ގެނެވި، އެ ބުޅާތައް ނިއުޓާ ކުރެވިގެން މިތަނުގައި ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
އާދަމް އާޒިމް / މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ފެސިލިޓީގެ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުސިލުން ކަމަށެވެ.

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކެޓް ޝެލްޓަރު ގާއިމުކުރަނީ 5000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައެވެ. މި ފެސިލިޓީން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭނެއެވެ.

މާލޭގައި ބުޅާ ގިނަވެފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އަދި ބުޅަލަށް އެކި ކަހަލަ އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަތައްވެސް ފެންމަތިވެއެވެ. އާޒިމް މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މާލޭގައި ބުޅަލުގެ އާބާދީ 3000އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް