ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 04:58
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން އަންގައިފި
 
މިގޮތަށް އެންގީ ކުޅިވަރާ ގުޅޭ އެކި އިދާރާތަކުން ހޯމަ ދުވަހު، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު، އައްޑޫ ސިޓީގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އައު ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ވެސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށް އަންގައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިހާރު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގާފައި ވަނީ، އިންތިޚާބުގެ ކުރި އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމަށެވެ. އެގޮތުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް، ލަފާ ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ) ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ. މިގޮތަށް އެންގީ ކުޅިވަރާ ގުޅޭ އެކި އިދާރާތަކުން ހޯމަ ދުވަހު، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެވެ.

އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ކޮމިޝަނަރު ދީފައިވާ ލަފާތުގެ ތެރޭގައި، ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ (ބީޑީސީ) ތަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުން ހިމެނެ އެވެ. ބީޑީސީ ތަކަކީ ރަސްމީ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމެއް ނެތި، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ބައެކެވެ. ބީޑީސީތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ދީފައި ވަނީ ނ.ހޮޅުދޫ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ އަށެވެ.

އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި މޫސާ ނާޝިދާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ވާހަކަ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުން އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އެންގި ނަމަވެސް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރޫޙު ހުރީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް