ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:26
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލެޓް މައްސަލަ
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
 
މައްސަލަ ނެތްކަމަށް އޭސީސީން ބުނާ ފޯމްތަކުގެ ފުލެޓްތައް އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭހާ ވަގުތު ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ
 
ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ މިއަދާހަމައަށް، ފުލެޓް ލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއްގެނެވޭހާ ވަގުތު ލިބިއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ފުލެޓާއި ދޭތެރޭގައި 3 މަސްވެގެން ދިޔައިރު، އެގޮތަށް އަމަލެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މީކާއީލް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 3 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، ފެންނަ އެއްކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ މިއަދާހަމައަށް، ފުލެޓް ލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއްގެނެވޭހާ ވަގުތު ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އަދި މައްސަލަ ނެތްކަމަށް އޭސީސީން ބުނާ ފޯމްތަކުގެ ފުލެޓްތައް އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭހާ ވަގުތު ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް މީކާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީކާއީލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް ނެތްކަން ހާމަވެގެންދަނީ 3 މަސް ފާއިތުވެގެންދިޔަ އިރު ފުލެޓް މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަލާލާނަމަ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޯތި. މިހާރު ބައެއް އާއިލާތަކުން ތިބީ މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު، އެތަންތަން ހަދާނެ ގޮތާއި، އެތަންތަން ހަދައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދާ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ހިސާބުގައި. ނަމަވެސް ވަށާ ފާރު ރާނާލަން ހުއްދައެއް ނުދީ ހިފަހައްޓާލީނުން، އެބޭފުޅުންގެ މުޅި އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ. މިހާރު އެ ގޯތިތައް ލިބޭނެކަމާމެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ.
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް

މީކާއީލް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވެސް އެމްޑީޕީން ބުނަމުންދިޔައީ، ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިތަކެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ހެދި ދޮގުތަކާއި، އޮޅުވާލުމުގައި ޖެހި ރައްޔިތުން ހީކުރީ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަމައަށް ގޮސްފައި އޮތްކަމެއް ސަރުކާރަށް ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީވެސް މި ސަރުކާރުން ބާތިލްކޮށް، ގޯތި ނުދޭނެކަމަށާއި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރު ދެކޮޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރީ ޕީއެންސީގެ އެއިރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ކަމަށް މީކާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތެއް އޮތްނަމަ، އެންމެ ކުޑަމިނުން އެކަމާއި ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްކަމެއްވެސް މި ސަރުކާރުންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އަދި މިކަމުގައި މަޖިލީހުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް އެމްޑީޕީން ކުރާނެކަމަށް މީކާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
މުސްލިމުން ނެތިކޮށްލަން ބޮސްނިއާގައި ހިންގި ގަތުލުއާއްމު ރައީސް މުއިއްޒަށް އޯކޭވިޔަސް އެކަން ދިވެހި މުސްލިމް ރައްޔިތުންނަށް އޯކޭ އެއް ނުވާނެއެވެ!
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
އެތައްހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރާލި ބޮސްނިއާ ގަތުލްއާންމު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ރޮގުން ރާއްޖެއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު