ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:15
މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާން އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާން އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލެޓް ކޮމިޓީ
ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ފުލެޓް ކޮމިޓީން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓުވާނަން - އީސަ
 
މަގުސަދަކީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ސަރުކާރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުލެޓް ބަހާލުން
 
ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަކީ އޮޅުވާލުމެއް އަދި ސިޔާސީ ރޭވުމެއް
 
ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކަށަވަރުކުރަން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރާނަން

ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ފުލެޓް ކޮމިޓީން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދާ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ބުހުތާނު ދޮގުތައް ހަދާ އޮޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން އެންމެ މަތިން ފެށިގެން ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރެއް ހިންގަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެފުށްފެންނަހެން ކަމަށާއި، ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ސާފުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަކީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ރޭވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެތަކެއް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް ހިންގަމުންދާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ. އީސަ ވިދާޅުވީ ހައުސިން ކޮމިޓީއެއް ހެދުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި އަދި މޭޔަރަށްވެސް އެނގުމެއް ނެތި ކޮމިޓީ ހައްދަވައިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަގުސަދަކީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ސަރުކާރަށް މަސައްކަތްކޮށް، ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުލެޓް ބަހާލުން ކަމަށެވެ.

ފުލެޓް ބަހާލުމުގެ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެއް އެއީ. ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ނިގުޅައިގަތުމަކީ އެއީ ތަހުޒީބު މުޖްތަމައުތަކުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އެކަންކަން ކުރަން ފުރުސަތެއް މި ޕާޓީއަކުން ނުދޭނަން. އަދި އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކަށަވަރުކުރަން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރާނަން. އެއީ ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް އެކަންކުރާނަން.
މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާން އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ

ފުލެޓް ކޮމިޓީ އުފެއްދީ، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ ޖުމްލަ ފަސް މެމްބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
4000 ފްލެޓަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތެއް ނޭނގޭ، އެ ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީން ލިސްޓް ވާނުވާގައި!
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި