ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:29
ގެފުޅު ވަށާ އުމްރާވެރިން ނަމާދު ކުރަނީ
ގެފުޅު ވަށާ އުމްރާވެރިން ނަމާދު ކުރަނީ
ސައުދީގެޒެޓް
ރަމްޟާން މަހު އެއް އުމްރާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުން
ރަމްޟާން މަހު އެއް އުމްރާއަށް ވުރެ ގިނައިން އުމްރާ ވުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ
 
ނުސުކް އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމް ގެ ތެރޭން އިތުރު އުމްރާއަކަށް ހުއްދަޔަށް އެދެފިނަމަ ފެންނާނީ "ޕާމިޓް ފެއިލްޑް" މިހެން

އުމްރާވުމަށް ރަމްޟާންމަހު ސައޫދީއަރަބިޔާ އަށް ގޮސް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން އެއްއުމްރާއަށް ވުރެ ގިނަ އުމްރާ ވުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެއްޑް އުމްރާއިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިގަވާއިދު ހެދީ އުމްރާގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަކުރާ ތަންތަނުގައި ބައިބޯވުން ކުޑަކޮށް ރަމްޟާން މަހު ހަމަޖެހިލައިގެން އުމްރާ އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލާދީ ސައޫދީ ގެޒެޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ނުސުކް އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމް ގެ ތެރޭން އިތުރު އުމްރާއަކަށް ހުއްދަޔަށް އެދެފިނަމަ ފެންނާނީ "ޕާމިޓް ފެއިލްޑް" މިހެންކަމަށެވެ.

ނުސުކް އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރަނީ ކޮންމެ ގްރޫޕް އަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށާ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ދެވޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ރުކުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިޔަށް ގަޑި ކަނޑައެޅިނަމަވެސް ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވިދާނެ ކަމަށާ އެހެން ގަޑިއެއް ނުވަތަ ދުވަހެއްގައި ހުސްވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އައު ހުއްދަޔަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް