ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 23:26
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ބޭރުން ހިންގުން އިތުރުވުން
މިދުވަސްވަރު އާންމު ރޯގާތައް އިތުރުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ، އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އެދެން: އެޗްޕީއޭ
 
ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ ތަންތަނަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކުރުން މުހިންމު

މިދުވަސްވަރު މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ރޯގާ އާއި ވައިރަލް ހުންފަދަ ބަލިތައް އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ކޯޑިނޭޓަރ ފާތުމަތު އަނާ ވިދާޅުވީ އޭގެކުރީ ހަފްތާ އާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި މިފަދަ ބަލިތައް ފެނިފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރޯގާ އާއި ހުން ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ރަމަޟާން މަސް ކަމަށްވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަށް އެއްވެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަނާ ވިދާޅުވީ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ ތަންތަނަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަގިނަ އިން އަތްދޮވުމާއެކު މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމާއި ސެނެޓައިޒްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ގޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް އުޅޭނެ އެކި ބަލިތަކަށް ބޭސް ކުރާ މީހުންވޭސް ގޭގައި އުޅޭނަމަ މިފަދަ މީހުންނާ ދުރުގައި އުޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ. ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަން ކުރާނަމަ މާވޮބޮޑަށް ރޯގާގެ، ހުމުގެ އަލާމާތް ހުންނަނަމަ އަތްދޮވެ މާސްކު އެޅުމާއި ސެނިޓައިޒްކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެ. ކެއްކުމުގެކުރިންވެސް ރަނގަޅަށް އަތްދޮވެ، ފާހާނަކުރުމަށްފަހު އަތްދޮވެ ސާފުކުރަންވާނެ. ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ކައްކާ ފަރާތްތަކުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަތާ 48 ގަޑިއިރު ވާ ފަހުން މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ.
އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ކޯޑިނޭޓަރ/ ފާތުމަތު އަނާ

މީގެއިތުރުން މިސްކިތަށް ދާ ފަރާތްތަކުންވެސް ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން މުހިންމުކަމަށާއި މާބޮޑަށް ކެއްސާއި ކިނބިހި އަޅާނަމަ މާސްކު އަޅައިގެން މިސްކިތަށް ދިޔުމަށް އަނާ އެދިލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް