ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 18:17
ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެތައްބަޔަކު ޝަހީދުވޭ
ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެތައްބަޔަކު ޝަހީދުވޭ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގައި ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލުން
‎‏ އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ޣައްޒާގެ އެއް އާއިލާއެއްގެ 36 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި‏
 
އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ‎‎ޖަރީމާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 31،490 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވޭ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ 80 މީހުން ‎‎ޝަހީދުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 36 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

‎ފަލަސްތީނުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީ ވަފާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާ ސިޓީގެ އައް-ޝިފާ މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސް ކައިރީގައި ‎‎ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހަތް ބުރީގެ އިމާރާތަކަށް އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ‎‎ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ވަނީ ޣައްޒާ ސިޓީގެ އަލްޖާލާ މަގުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ވެސް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ‎‎ދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.‎

‎ޣައްޒާ ސިޓީގެ އަލް ތުއްފާ އަވަށުގެ ގެއަކަށް ވެސް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އާންމުންގެ ފަސް މީހަކު ޝަހީދުވެ އެތައް ‎‎ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.‎

‎އެ ސިޓީގެ އަލް ނަސްރު އަވަށުގެ ގެއަކަށްވެސް ހަމަލާދީ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ.‎

‎މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގެ ނުސީރަތު ކޭމްޕުގެ ދެ ގެއަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ތަތާތުބީ އާއިލާއަށް ‎‎ނިސްބަތްވާ 36 މީހުން ވަނީ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ޝަހީދުވެފައެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ބެއިޓް ހަނޫން އަވަށުގެ ބައެއް ‎‎ސަރަޙައްދުތަކަށް ވެސް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.‎ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފާހް ސިޓީގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ވަނީ އާބާދީ ބޮޑު ގެއަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ‎‎ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ.‎

‎އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޚާން ޔުނިސްގެ ހަމާދީ އަވަށުންވެސް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. ‎

‎ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި މިހާރު ވެސް ޝަރީއަތް ހިނގަމުން އަންނަ ‎‎އިސްރާއީލުން އަންނަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމައެއް ހިންގަމުންނެވެ. ‎

‎ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ‎‎ޖަރީމާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 31،490 މީހުން ޝަހީދުވެ 73،439 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.‎ މީގެ އިތުރުން، 7،000 އެއްހާ މީހުން، އެމީހުންގެ ގެދޮރުގެ ކުނިތަކުގެ ދަށުގައި ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ‎

‎ފަލަސްތީނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޝަހީދުވި މީހުންނާއި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ‎‎ކުޑަކުދިންނެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުގެ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، މިޞްރުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ދެކުނުގެ ރަފަހް ސިޓީއަށް ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަ ‎‎ބަޔަކު ވަނީ ބަދަލުވާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ