ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 16:36
ޣައްޒާއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި ފުރަތަމަ އެހީގެ ޝިޕްމެންޓް އަންލޯޑް ކުރަނީ
ޣައްޒާއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި ފުރަތަމަ އެހީގެ ޝިޕްމެންޓް އަންލޯޑް ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ކަނޑުމަގުން ޣައްޒާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
‎‏ކަނޑުމަގުން ގެނައި އިންސާނީ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ޣައްޒާއަށް ބާލައިފި‏
 
އިސްރާއީލުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ހިންގި އަސްކަރީ ކެމްޕޭނުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި 31،490 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވޭ

އިސްރާއީލްގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކަނޑުމަގުން ގެނައި ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޣައްޒާއަށް ބާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޗެރިޓީއަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ޓީމުން، ‎‎ކަނޑުގެ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އަންލޯޑްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.‎

‎ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހުރިހާ މުދަލެއް އަންލޯޑްކޮށް ޣައްޒާގައި ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ‎‎ކަމަށާއި އެ އެހީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 200 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކަމަށެވެ.‎

‎އިރުމަތީ މެޑިޓެރޭނިއަން ހުރަސްކޮށް ކަނޑުމަތީގެ އެހީގެ އާ މަގެއް ފެށުމުގެ ގޮތުން ސައިޕްރަސް އިން ދަތުރުކުރުމަށް 240 ޓަނުގެ ‎‎ކާބޯތަކެތީގެ ދެވަނަ ބޯޓެއްވެސް ހުސްކުރުމަށް އެ ޖަމާއަތުން ދަނީ ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.‎

‎އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މި މަސައްކަތަކީ ޣައްޒާއަށް އދ.ގެ ފަރާތުންނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ‎‎ފަރާތުން ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ދަތިކަން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.‎

‎"އެ ޝިޕްމަންޓުގެ ތެރޭގައި ބީންސް، ކެރެޓް، ކޭންޑް ޓޫނާ، ޗޮކްލާ، ކޭންޑް ކޯން، ޕާބޮއިލްޑް ރައިސް، ފުށް، ތެޔޮ އަދި ލޮނު ފަދަ ބަލްކް ‎‎ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ޕެލެޓްތައް ހިމެނޭ،" ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން އިން ބުންޏެވެ.‎

‎އަދި ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓުގައި ޑެލިވަރީކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ފޯކްލިފްޓަކާއި ކެރޭނެއް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.‎

‎ހިއުމެނިޓޭރިއަން ގްރޫޕުން ބުނީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިންގެ އުޅަނދަށް ފުރޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭންގޭ ކަމަށެވެ.‎

‎ސްޕެއިންގެ ޗެރިޓީ އެއް ކަމަށްވާ އޯޕަން އާމްސް އިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ފުރަތަމަ އުޅަނދު އައިސްފައިވާކަން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ‎‎ހުކުރު ދުވަހު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ސެކިއުރިޓީ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް ސިފައިން ‎‎ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.‎

‎މި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން އަށް ޖެހުނީ ޣައްޒާ ސިޓީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ޖެޓީއެއް އެޅުމަށެވެ.‎

‎ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ‎‎ގާތްގަނޑަކަށް 1،160 މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.‎

‎އެހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ހިންގި އަސްކަރީ ކެމްޕޭނުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި 31،490 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ‎‎ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.‎

‎އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ލޮޖިސްޓިކް ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާއަށް އޯވަލޭންޑް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ‎‎ލަސްވަމުންދާތީ، ގައުމުތަކުން ވަނީ އެއާޑްރޮޕްތަކާއި އާ މެރިޓައިމް ކޮރިޑޯ ފަދަ އެހެން ގޮތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.‎

‎ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަންގެ ބާނީ ހޯސޭ އަންދްރޭސް ހުކުރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސްގައި ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ‎‎ޝިޕްމަންޓަކީ ޓެސްޓެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެތައް ހާސް ޓަނެއް ގެނެވިދާނެ ކަމަށެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ