ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 12:39
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވަޒީފާގެ ބިރު
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމާމެދު ފާރަވެރިވުމަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނާނަން: ފައްޔާޒު
 
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ބިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އޮތް ގޮތަށްވުރެ ވަރުގަދަޔަށް ބެލޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނާނެކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ވަޒީފާގެ ބިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ހުއްޓުމެއް ނެތި ފޯންކޯލުތައް އެބަ އާދޭ އެކި ދިމަދިމާލުން، ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ. އަދި މި އުޅެނީ މަޖިލިސް ނުލިބި، މީހުންތައް ވަޒީފާއިން ކަނޑަން ފަށައިފި.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އޮތް ގޮތަށްވުރެ ވަރުގަދަޔަށް ބެލޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން އެމްޑީޕީން ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ބޭނުންހާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީއާއެކުކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ލ. ގަމު ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ގަމުގެ ފެނަކައިގެ މަސައްކަތްކުރާ 17 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 14 މާރިޗް 2024ގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 8 ޓެކްނީޝަނުން، 4 ސުޕަވައިޒަރުން، 3 ލޭބަރުން އަދި 2 އޮފިސަރުން ހިމެނެއެވެ.

އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެނަކައިގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ފެނަކައިން ބުނެފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކިނުކުރާ ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އައުނުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަކިކޮށްފައިވާކަން، ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާގޮތަށް، ތަފާތު އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކަމަށް އެ މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވައި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް އެކި ރަށްރަށުގެ ފެނަކަ، ސްޓެލްކޯ އަދިވެސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ދަނީ ވަކިކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އާއިލާތަކުގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެމުން ދާކަމަށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި