ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 11:42
ރައީސް އުފެއްދެވި ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ރައީސް އުފެއްދެވި ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ 5 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 4 މެންބަރުން
 
ފުލެޓް ކޮމިޓިގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހު
 
ކޮމިޓީ އުފެއްދީ، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު

ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4000 ފުލެޓުގެ މައްސަލައިގައި އެކަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ފްލެޓް ލިސްޓް އަލުން ބެލުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އުފެއްދެވި ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އެކަނި ޗެކްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖްތަމައުގެ ތެރޭގައި މީހުން ބަލައިގަންނަ އިތުބާރުކުރާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި އެ ކޮމެޓީން ބަލައި ފްލެޓް ލިސްޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމާ ރައީސް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީ އުފެއްދީ، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ ޖުމްލަ ފަސް މެމްބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ފޮޓޯތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ފެންނަނީ 4 މެންބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަނީސާ އަހުމަދު އެ ބައްދަލުވުމުގެ ފޮޓޯތަކުން ނުފެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން:

1. އަނީސާ އަހްމަދު

2. އާމިނަތު އީނާސް

3. އަހްމަދު އަލިމަނިކު

4. އަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް

5. މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ "ބިންވެރިޔާ" އަދި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން، އެކުލަވާލި ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށި "ބިންވެރިޔާ" އަދި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ ލިސްޓު ކޮމެޓީން ބަލައި މުރާޖާކުރާނެކަމަށާއި އެއާއެކު ނުހައްގުން މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތްކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުހައްގުން ފުލެޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެމީހާގެ ހައްޤު އެއްކޮށް ގެއްލުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް