ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:32
އިސްރާއީލް ސިފައިން ރަފަޙްގައި ހަމަލާދިން ކާޑު ގުދަން
އިސްރާއީލް ސިފައިން ރަފަޙްގައި ހަމަލާދިން ކާޑު ގުދަން
ރޮއިޓާސް
އދ.ގެ ކާޑުގުދަނަކަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިނުން
‎‏ ރަފަޙްގައި ހުންނަ އދ.ގެ ކާޑު ގުދަނަކަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ހަމަލާދީފި‏‎
 
އަންރާ އިން ބުނީ އިސްރާއީލުން ބުދަ ދުވަހު ‎‎ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގުދަނަކަށް ހަމަލާދިނުމުން އެތާންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.‎

އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކެއް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އދ.ގެ ގުދަނަކަށް އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރިން ހަމަލާދީފިއެވެ.  

ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ.ގެ އެހީދޭ މައި އެޖެންސީ (އަންރާ) އިން ބުނީ އިސްރާއީލުން ބުދަ ދުވަހު ‎‎ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ގުދަނަކަށް ހަމަލާދިނުމުން އެތާންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.‎

‎ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދ.ގެ އިދާރާ އަންރާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފާހުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ‎‎ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާގައި އަންރާގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެ ‎‎22 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.‎

‎އެ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ފިލިޕް ލަޒާރިނީ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގައި ބާކީ ހުރި އަންރާގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ‎‎އެއް މަރުކަޒަށް ހަމަލާ ދީފައި މިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެ، ބަނޑުހައިހޫނުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާދަނޑިވަޅެއްގައި ‎‎ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ކާރިސާއަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.‎

‎2.4 މިލިއަން މީހުންގެ ފަގީރު ސަރަހައްދަށް ކާބޯތަކެތި އަވަސްކުރުމަށް އެހީދޭ ގައުމުތަކާއި އެހީދޭ އެޖެންސީތަކާއި ޗެރިޓީތަކުން މަސައްކަތް ‎‎ކުރަމުން ދިޔައިރު، ފަސް މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ހިނގި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އާންމުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ފަޅު ބިމަކަށް ވެފައެވެ.‎

‎"ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެމީހުންނަށް ބަނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރެވޭވަރުގެ މިންވަރަސް ކާނާ ބޭނުންވެއެވެ.

‎ޣައްޒާގެ ދެކުނު ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ރަފަހް އަކީ އިސްރާއީލުގެ ބިމުގެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ގޮނޑުދޮށުގެ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ފަހު ‎‎އާބާދީގެ މަރުކަޒު ކަމަށް ވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ އޮފިޝަލުން އަންނަނީ އެ ސިޓީއަށް އެއްގަމު ސިފައިން ފޮނުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ‎‎ތަކުރާރުކޮށް ދެމުންނެވެ.‎

‎އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުދަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ރަފާއަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާއިރު، ފަލަސްތީނުގެ ‎‎1.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުގައެވެ.

‎އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި އެއްގަމު ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 31،272 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ‎‎ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.‎

‎ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ރަފާހުގައި ހުންނަ "އަންރުވާ" ގެ ގުދަނަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ‎‎ހަތަރު މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، 22 މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް