ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 11:11
އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޭސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭސީސީއަށް ވަކި ބިމަކާއި އިމާރާތެއް ބޭނުންވޭ: ޝާމިލް
 
2023 ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރެއް
 
މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ޝާމިލް ވިދާޅުވި

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީއަށް) ވަކި ބިމަކާއި އިމާރާތެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގައި ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އަދި އައު ސަރުކާރުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާ ޙަވާލު ވުމުގެ ކަންކަންވެސް ހިމެނޭކަން ޝާމިލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، އެ ހުރިހާ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ކޮމިޝަން ދެމިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތުގައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ވަކި ބިމަކާއި އިމާރާތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާމިލް ވިދާޅުވީ، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއަކަށް އެކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ވަކި ބިމަކާއި އިމާރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއަކަށް އެކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.
އޭސީސީގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް

ޝާމިލް ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ކުރިއެރުން އަންނަން ޖެހޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތައް އަވަސްކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އިޖުރާއީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނު އަހަރެއްކަމަށްވެސް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 މޭ 07 އިން ފެށިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގަމުން ގެންދަނީ މ. ފިނިފަރުގައެވެ.

އޭސީސީ ކުރިން ހިންގަމުން އައީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގައެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެންގުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ހ. ސަކީނާ މަންޒިލްގެ ފަސް ފްލޯ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެތަނަށް އެ އޮފީސް ބަދަލު ކުރީއެވެ.

އޭސީސީން މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ތަނުގެ ކުއްޔަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ބަދަލުވުމުން، ތަނުގެ ކުއްޔަށް ހޭދަވާ ވަރާއެކު، ބަޖެޓަށްވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް