ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 11:27
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް
ގާދޫ ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް: އަދިވެސް މަޝްރޫއު އިއުލާނެއް ނުކުރޭ، ނިމުނީ ރީސާޗްގެ މަސައްކަތް އެކަނި
 
ގާދޫއަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށެއް
 
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެ އުންމީދުކުރަން
 
ލ.އަތޮޅުގައި ޕޯޓަކާއެކު ބަންކަރިން ޚިދުމަތްތައް ފެށިގެންދާނެ

ލ. އަތޮޅު ގާދޫގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރީސާޗް ހަދާ ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އަދި ހަފުތާ 14 ގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމެކެވެ. ލ. އަތޮޅު ގާދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު 23 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްއިރު މިމަޝްރޫއުގެ އިއުލާން ކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސީއީއޯ ވަޖީހު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި، ލ.އަތޮޅުގައި ޕޯޓަކާއެކު ބަންކަރިން ޚިދުމަތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިމަޝްރޫއު އިއުލާން ކުރެވޭނެ ތަރީހެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްލޭން ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރީސާޗެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެ އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ލ.އަތޮޅުގައި ޕޯޓަކާއެކު ބަންކަރިން ޚިދުމަތްތައް ފެށުން. ލ.ގާދޫގައި. އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރީސާޗެއް ހަދާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްނިކަލް ޓީމުން ރީސާޗެއް ހަދާފައި. އެތާގައި ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރެވެން ނެތްކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައި އެތާގައި ކުރެވެން އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަތައްތަކެއް. އޭގެތެރޭގައި ކީވޯލް، ޕޯޓެއް ދެން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބަންކަރިން ޚިދުމަތް އަދި އޭގެ އިތުރުން ސިޓީ ހޮޓަލެއް މިހެން ގޮސްފައި ބައެއް ކަންކަން ކުރެވެން އެބަހުރި. މިކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ މިހާރު ރިސާޗެއް ހަދާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭނިން ޓީމުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން.
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު

ވަޖީހު ވިދާޅުވީ މިދައުރުގެ ތެރޭގައި މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ގާދޫ އަކީ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށެކެވެ. އެ ރަށުގެ މީހުން ލ. ފޮނަދު އަށް ބަދަލުކުރީ 2016 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ގާދޫގެ ދެކުނު ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށަކީ ވެލާ، ކަހަނބު ބިސްއަޅާ، ވިހާ އާލާވާ ކަމަށް ޒަމާނުންސުރެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަރަހައްދެކެވެ. ގުދުރަތީ އެތައް ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ އެ ރަށުގައި މީރު ފެން ކުޅިއެއް ވެސް އޮވެ އެވެ. އެރަށުގައި މިސަރުކާރުން ޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގާދޫ ވަނީ ހިމާޔަތް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށްފަހު، އެ ރަށާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު ރިސޯޓެއް ހެދުމަށެވެ. އަދި އެ ރިސޯޓުގެ ސަބަބުން ލާމު އަތޮޅުގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުންގެ އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް