ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:35
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ)
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ)
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ކޮމިޝަނަރު އެންގީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް!
 
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުޅިވަރު ވަޒީރު، ކޮމިޝަނަރު އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެނެސްފައި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަޙުމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ) އަންގަވައިފި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގައި ނިންމީ، މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށެވެ. އައްޑޫގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމިއިރު، އެ ޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އައު ދައުރަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވެސް އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. އިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅުވާލި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގައި މިވަގުތު މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ކޮމިޝަނަރު ވަނީ އަންގަަވައިފަ އެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ، މައްސަލަތަކެއް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބެލެނިވެރިން، ކުޅުންތެރިން އަދި ކުލަބުތަކުން ވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފަ އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުޅިވަރު ވަޒީރު، ކޮމިޝަނަރު އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެނެސްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ވެސް ވަނީ ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިޚާބަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުން އެއީ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ.

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރުދީ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ އަންހެން މެމްބަރު ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް