ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 14:07
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަންގެ އިންތިޚާބު އައްޑޫގައި ބާއްވާތީ ކުލަބުތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން
 
މިހާރު އޮތް ވޯޓިން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކުލަބުތަކުން ބުނެފައިވޭ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ، އައްޑޫގައި ބާއްވާތީ ބައެއް ކުލަބުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މި ހިނގާ މާޗު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އައު ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުލަބުތަކުން ބުނީ އައްޑޫގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމުމަކީ، މާލޭގައި ތިބި މެމްބަރުންނާއި، ކުލަބުތަކުން، އަދި އެސޯސިއޭޝަނަށް މިވީހާ ތަނަށް ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަ މެމްބަރުންގެ ޙައްޤު ނިގުޅައި ގަތުން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު، އެސޯސިއޭޝަނުން ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އެގޮތުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓު ލުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އޮތް ވޯޓިން ނިޒާމުގެ ދަށުން ވޯޓު ނުލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ކުލަބުތަކުން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލު ނުކޮށް، މިހާރު އޮތް ވޯޓިން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކުލަބުތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރުދީ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ އަންހެން މެމްބަރު ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް