ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 11:34
އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އުޅަނދުތަކެއް
އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އުޅަނދުތަކެއް
އަނަދޮލޫ
އެމެރިކާއިން ޣައްޒާގައި ހަދާ ވަގުތީ ބަނދަރު
ޣައްޒާގެ ވަގުތީ ބަނދަރު އެޅުމުގެ މިޝަންއަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 4 އުޅަނދެއް ފުރައިފި
 
މި ވަގުތީ ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ދުވާލަކު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީލްސް ޣައްޒާއަށް ޑެލިވަރ ކުރެވޭނެ

ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީވެއްދުމަށް އެމެރިކާއިން ގާއިމްކުރާ ވަގުތީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 4 އުޅަނދެއް ފުރައިފިއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތަރު އުޅަނދެއް ވާޖީނިއާ ސްޓޭޓްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ފުރާފައިވަނީ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޣައްޒާގެ އައްސޭރިފަށުގައި ވަގުތީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިފައިންނާއި އާލާތްތަކާއެކު ކަމަށެވެ.

މިއަދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސް އިން ވަނީ ޣައްޒާގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ވަގުތީ ބަނދަރެއް އެޅުމުގެ މިޝަންއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖޮއިންޓް ބޭސް ލެންގްލީ-ޔޫސްޓިސް އިން އިރުމަތީ މެޑިޓަރޭނިއަން ސަރަހައްދަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތަރު އުޅަނދެއް ފުރާފައި
މޭޖާ ޖެނެރަލް ޕެޓް ރައިޑާ

ރައިޑަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫއެސްއޭވީގެ އެސްޕީ4 ލޭމްސް އޭ ލޫކްސް، ޔޫއެސްއޭވީ މޮންޓެރީ، ޔޫއެސްއޭވީ މަޓަމޮރޯސް އަދި ޔޫއެސްއޭވީ ވިލްސަން ވާރފް، 7 ވަނަ ޓްރާންސްޕޯޓް ބްރިގޭޑް (އެކްސްޕެޑިޝަނަރީ)ގެ ޔޫއެސްއޭވީ ވިލްސަން ވާރފް ވަނީ މިޝަނަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ފުރާފައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ބަނދަރު ނިންމާ މުޅިން އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދުވާލަކު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީލްސް ޑެލިވަރ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ އައްސޭރިފަށުގައި ވަގުތީ ފްލޯޓިން ޑޮކެއް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އަލް ބައިދާރު ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހެވީ މެޝިނަރީތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަން ވެސް އެފަދަ ރިޕޯޓްތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދެއްވި ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ޔޫނިއަން ތަގުރީރުގައި މިކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް އެއްގަމު މަގުތައް މަނާކޮށް، އެހީ ގެނައުން މަޑުޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ