ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 23:50
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް
މެންބަރު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ދަރަނި ހުކުމް
މެންބަރު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ދަރަނި ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
ގާނޫނުއަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ ނަމަ، މެންބަރު ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ދަރަނި ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްދޭން އޭނާގެ ފަރާތުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ އަކީ ތ. ކަނޑޫދޫ ސްކޫލްގެ ތިން ކްލާސްރޫމެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ކުންފުންޏަކުން ނަގައި، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ އޮތުމުން އަރާފައިވާ ދަރަނީގެ މައްސަލައެކެވެ. އެއީ 856،830 ރުފިޔާއެވެ. ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކަމަށް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މެމްބަރު އިސްމާއީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ މަސައްކަތް ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ މޫސާ ޚަލީލް ކިޔާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދީފައިވާކަން، ކުރިން މި މައްސަލައިގައި ކުރި ހުކުމުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްކަން މެމްބަރު އިސްމާއީލް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެއް މައުޟޫއެއްގައި ގޮތް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވުމުން މި މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަން މެމްބަރު ފާހަގަކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ މޫސާ ހަލީލަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ ނަމަ، މެންބަރު ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް