ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 23:38
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމައިލް މުހައްމަދު
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމައިލް މުހައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުން
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
 
ސަރުކާރުން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހުއްޓާލައިފައި ހުރިއިރު އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ބޮޑެތި ގްރޫޕުތައް ހަދައިގެން ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާއިރުގެ އިތުރުން، ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރައްވާއިރު ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ ކަމަށާއި، ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދީ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި ކަމަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފައްޓަވައިގެން ހިންގެވި ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެއް ހައްލު ނުލިބިފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މެންބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހުއްޓާލައިފައި ހުރިއިރު އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޚަރަދު ކުޑަކުރައްވަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތަނެއް ޢަމަލަކުން ނުފެންނަ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ އޮތީ ހުއްޓާލައިފައި. ސަބަބަކަށް ދައްކަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން. ޚަރަދު ކުޑަކުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުކުންނެއް.
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމައިލް މުހައްމަދު

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުން، ޚަރަދު ކުޑަކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރު ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ގްރޫޕުތައް ހައްދަވައިގެން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުން ވެސް ޚަރަދު ކުޑަކުރައްވާ މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދައްކަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ކަމެއް، ރަށްރަށަށް ތަރައްގީއެއް އަދި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގައި ދައުލަތުގައި ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް